Meny

Här läggs en möjlig grund 
för en ny bostadspolitik

Staffan Åkerlund

Här läggs en möjlig grund 
för en ny bostadspolitik

Ingen påstår att byggmarknaden är perfekt. Det är särskilt uppenbart för den som skärskådar delmarknaden nyproduktion av bostäder. Övriga delmarknader i byggsektorn som kommersiella och offentliga lokaler eller infrastruktur är inte påverkade av samma låsningar. De har sina egna.

Utmärkande för samhällets nuvarande möjligheter att styra nyproduktionen av bostäder är hur de går i otakt med det som sker inom ramen för själva produktionen, marknadsplatsen för företagen.
Om samhället vill se fler billiga hyresrätter i centrala lägen i storstäderna där jobbmöjligheterna är störst är det ändå företagens första plikt att vara lönsamma så de kan betala löner och ge ägarna avkastning. Inom bygg är det på det sättet svårare att svara på samhällets behov.  


Motsättningar mellan intressen

Det finns här motsättningar mellan olika intressen och det saknas mekanismer som underlättar att både övergripande samhällsintressen och företagens naturliga intressen uppnås på ett optimalt sätt. Det sätter fokus på utbildning och rekrytering. Vem vill satsa på den långa och krävande specialutbildning som utmärker ingenjörer med olika inriktningar? I varje givet ögonblick görs privatekonomiska överväganden som får betydelse för hela livet för enskilda personer.

Att bygga är resurskrävande på alla sätt. Det är projektinriktat där varje projekt i stort sett fungerar som ett avgränsat företag. Just som bostadsproduktionen började närma sig det av Boverket uppsatta årliga mål under 2016 och 2017, kunde vi se hur resurserna, både mänskliga och ekonomiska, var farligt nära taket.

Med kreditrestriktioner och skärpta amorteringskrav i flera steg demonstrerade sina i sak motstridiga intressen i bostadsfrågan. Tydligaste motsatserna är riksbankens minusränta som har eldat på och dopat både bostadsutveckling och fastighetsmarknaden med billig finansiering. I den andra änden finns motkraften, självständig men lika fullt en del av statsmakten om än med det enögda målet att öka inflationen någon procentenhet till vilket pris som helst


Brist på helhetssyn

Allt detta skapar en sorts schizofreni i hur beslutsfattarna hanterar ekonomiska verktyg som de råder över.  Ingen gemensam information eller kommunikation till hushållen existerar trots att den akuta bostadsbristen fortsätter prispressen uppåt. Bristen på möjligheterna att skaffa sig helhetssyn har länge varit huvudproblemet. Byggsektorn fortsätter röra sig mellan start och stopp, bara så mycket mer dramatiskt än andra branscher.
 
Historiskt sett har byggkonjunkturen alltid varit sen i förhållande till den allmänna konjunkturen.  Är spaden väl satt i marken så genomförs projekten under ytterligare ett par år. Men i denna tid av extremlåga räntor och politiska risker både nationellt och i omvärlden, är inget normalt.


Uppmuntrande utredning

Därför är det desto mer uppmuntrande när just hyresgäströrelsen som av och till fått klä skott för mycket av det som är skevt på hyresbostadsmarknaden som förvaltare av resterna av den gamla hyresregleringen från anno dazumal tog initiativ och skapade Bostad 2030 där den s-märkte tidigare ministern Anders Sundström med toppuppdrag från bank och försäkring kunde agera fritt som ordförande. Delegationen har haft resurser i form av kansli, utredningskapacitet, forskare och experter och när slutbetänkandet presenterades i förra veckan var några av de tyngsta förslagen inriktade på hur hjulen i bostdsproduktionen ska kunna fortsatta rulla oavsett konjunktur. Mycket behöver ifrågasättas i den dysfunktionella bostadspolitiken dit man måste räkna villkoren för hushållens lånemöjligheter.

Men viktigast ändå är delegationens skarpa förslag att skapa ett system för bostadsobligationer, ett bostadskreditinstitut som både kan och ska agera kontracykliskt genom att låta balansräkningen växa rejält i konjunkturnedgångar. Detta kompletteras av nya regler för markanvisningar och byggrätter. Den byggare som trovärdigt presenterar den kostnadseffektivste lösningen för en markanvisning, får köpa den för maraknadspris, ett system som skulle stimulera innovation och utveckling och skapa prispress.

Anders Sundströms delegation Bostad 2030 har som utgångspunkt att balansera bostadsproduktionen över en tidsaxel för att bygga bort en svår bristsituation. I det större perspektivet sammanfaller det med byggföretagens behov av stabila makroekonomiska villkor för att kunna rekrytera och behålla framtidens medarbetare.

Pernilla Ström

Gemenskap på väg tillbaka

Ensamheten är inte alltid självvald
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/gemenskap-pa-vag-tillbaka-27501

"Byggbranschens företag måste ta ansvar för att lösa kompetensbristen"

Fyra delar för säkrad kompetensförsörjning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschens-foretag-maste-ta-ansvar-att-losa-kompetensbristen-27492
Staffan Åkerlund

Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder

Det var eldsjälarnas tidevarv.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggprocessens-hjaltar-ar-de-som-skapar-standarder-27496

"Sverige behöver en ny social bostadspolitik – utan skygglappar"

Många fastighetsägare gör värdefulla sociala insatser. Men det behövs också politik.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-behover-en-ny-social-bostadspolitik-utan-skygglappar-27472
Fredrik Friblick

Full fart utan strategi

Vem är det egentligen som pressar?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/full-fart-utan-strategi-27473

”Pajkastningen mellan betong 
och trä måste upphöra”

"Tillför inget positivt".
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/pajkastningen-mellan-betong-och-tra-maste-upphora-27467
Staffan Åkerlund

"VA-tekniken är värd 
all sin uppmärksamhet"

Fysisk och mental närhet till sitt universitet är vitaliserande för många städer.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/va-tekniken-ar-vard-all-sin-uppmarksamhet-27471
Nils-Eric Sandberg

Hur stark är ekonomin?

Kan statsbudgetens saldo användas som mått på ekonomins styrka?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hur-stark-ar-ekonomin-27436
Staffan Åkerlund

Varför har hushållen 
fått skurkrollen i pjäsen?

För att öppna bostadsmarknaden för fler än de redan mest besuttna behövs reformer.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/varfor-har-hushallen-fatt-skurkrollen-i-pjasen-27435

"Inget är ristat i trä om Växjö får råda"

debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inget-ar-ristat-i-tra-om-vaxjo-far-rada-27431