Meny

Befria tänkandet från
 gamla tiders låsningar

Staffan Åkerlund

Befria tänkandet från
 gamla tiders låsningar

På tisdagen i förra veckan lade Hyreskommissionen under ordförandeskap av tidigare bostadsministern Stefan Attefall fram en rad förslag som kan stärka och göra hyresrätten attraktiv för alla samhällsgrupper och inkomstlägen. Det är en välkommen rapport från ett för ändamålet välkomponerad grupp experter och verksamma proffs i fastighetsbranschen med intressen i fler hyresrätter. Det finns en väg framåt, menar den av Hyresgästföreningen initierade Hyreskommissionen.

För att vara tydlig – hyresregleringen finns kvar. Oavsett tidigare förändringar och även om hyresrätter i nyproduktion under några år kan prissättas till nästintill marknadspris liksom att upprustning motiverar hyresökningar. I bakgrunden och sett över tid är hyrorna reglerade och maktpositionen för Hyresgästföreningen i förhållande till fastighetsägarna fortsatt reglerad sedan 1940-talet. Detta betyder inte att Hyreskommissionen, som fick sitt uppdrag av Hyresgästföreningen, har lagt fram en rapport utan värde. Även om få tror det är möjligt att i ett eller några få steg marknadsanpassa hyrorna är det inte omöjligt att steg för steg skruva på alla parametrar där av de flesta önskvärda samhällsmål väger tyngre.

Hyreskommissionen anger flera sådana:
”Om hyresrätten inte ska bli en boendeform för bara resurssvaga människor måste hyresrättens villkor förbättras och upplåtelseformen utvecklas.”

I större skala, på samhällsnivå, anges också andra skäl:
”Ett Sverige som håller samman, där människor med olika bakgrunder möts och där inte stadsdelar och områden stämplas som problemområden kräver en betydligt mer långsiktig och genomtänkt politik från kommuner och stat än hittills.”

Lätta och tuffa åtgärder

Mer konkret - förslagen berör naturligt nog skatteområdet med låg moms på hyra men fullt avdrag för ingående moms vilket skulle gynna såväl hyresgäster och bostadsbolag och införa rot-avdrag för hyresrätter. Det är i sammanhanget lätta åtgärder. Andra blir betydligt tuffare att genomföra som berör kommunernas pris på mark. 290 kommuner har var och en egna röster i den frågan och dessutom finns det sedan 2011 lagstiftning som kräver att kommunerna tar ut fullt marknadspris. Det är en avvägning mot kommunens skattebetalares intressen. Kommunägda tillgångar ska man vara försiktig med, var drivkraften. Däremot finns det mycket annat som kommunen kan göra för att underlätta för en billigare och smidigare byggprocess som taxor, avgifter handläggningstider och detaljplaner. Mycket intressanta är också förslagen om en nystart för förhandlingssystemet kring hyrorna som förordar ett ramverk med övergripande mål, maxtid för förhandlingsperioderna och oberoende skiljedomsförfarande. De är alla exempel på saker i hyreslagstiftningen där parterna borde kunna enas under trycket av en mer övergripande målsättning som Hyreskommissionen anger i sin 60-sidiga rapport.


Särintresse står mellan raderna

Även om kommissionen inte anger detta i klartext – att fortsatt hyresreglering är ett särintresse - står det ändå tydligt mellan raderna. Friare prissatta hyresrätter kan spela en viktig roll i samhällsbygget på ett större plan där hushåll med olika ekonomiska och sociala bakgrunder måste komma varandra närmare geografiskt och i vardagen i närområden. Allt som konserverar för samhället destruktiva strukturer som reglerat låga hyror innanför tullarna och reglerat högre i förorter av färskare datum. Det är svårare att etablera sig i samhället om boendet tar lejonparten av hushållets samlade intäkter vare sig det är lön eller bidrag eller en kombination.
 

Fredrik Friblick

Dags att stanna upp

Fredrik Friblick om pauser, julstress och en rännil snus.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/dags-att-stanna-upp-27644

"Bostäder trillar mellan stolarna"

Ola Johansson (C) varnar för konsekvenserna av att investeringsstödet stryps.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostader-trillar-mellan-stolarna-27671
Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592