Meny

Befria tänkandet från
 gamla tiders låsningar

Staffan Åkerlund

Befria tänkandet från
 gamla tiders låsningar

På tisdagen i förra veckan lade Hyreskommissionen under ordförandeskap av tidigare bostadsministern Stefan Attefall fram en rad förslag som kan stärka och göra hyresrätten attraktiv för alla samhällsgrupper och inkomstlägen. Det är en välkommen rapport från ett för ändamålet välkomponerad grupp experter och verksamma proffs i fastighetsbranschen med intressen i fler hyresrätter. Det finns en väg framåt, menar den av Hyresgästföreningen initierade Hyreskommissionen.

För att vara tydlig – hyresregleringen finns kvar. Oavsett tidigare förändringar och även om hyresrätter i nyproduktion under några år kan prissättas till nästintill marknadspris liksom att upprustning motiverar hyresökningar. I bakgrunden och sett över tid är hyrorna reglerade och maktpositionen för Hyresgästföreningen i förhållande till fastighetsägarna fortsatt reglerad sedan 1940-talet. Detta betyder inte att Hyreskommissionen, som fick sitt uppdrag av Hyresgästföreningen, har lagt fram en rapport utan värde. Även om få tror det är möjligt att i ett eller några få steg marknadsanpassa hyrorna är det inte omöjligt att steg för steg skruva på alla parametrar där av de flesta önskvärda samhällsmål väger tyngre.

Hyreskommissionen anger flera sådana:
”Om hyresrätten inte ska bli en boendeform för bara resurssvaga människor måste hyresrättens villkor förbättras och upplåtelseformen utvecklas.”

I större skala, på samhällsnivå, anges också andra skäl:
”Ett Sverige som håller samman, där människor med olika bakgrunder möts och där inte stadsdelar och områden stämplas som problemområden kräver en betydligt mer långsiktig och genomtänkt politik från kommuner och stat än hittills.”

Lätta och tuffa åtgärder

Mer konkret - förslagen berör naturligt nog skatteområdet med låg moms på hyra men fullt avdrag för ingående moms vilket skulle gynna såväl hyresgäster och bostadsbolag och införa rot-avdrag för hyresrätter. Det är i sammanhanget lätta åtgärder. Andra blir betydligt tuffare att genomföra som berör kommunernas pris på mark. 290 kommuner har var och en egna röster i den frågan och dessutom finns det sedan 2011 lagstiftning som kräver att kommunerna tar ut fullt marknadspris. Det är en avvägning mot kommunens skattebetalares intressen. Kommunägda tillgångar ska man vara försiktig med, var drivkraften. Däremot finns det mycket annat som kommunen kan göra för att underlätta för en billigare och smidigare byggprocess som taxor, avgifter handläggningstider och detaljplaner. Mycket intressanta är också förslagen om en nystart för förhandlingssystemet kring hyrorna som förordar ett ramverk med övergripande mål, maxtid för förhandlingsperioderna och oberoende skiljedomsförfarande. De är alla exempel på saker i hyreslagstiftningen där parterna borde kunna enas under trycket av en mer övergripande målsättning som Hyreskommissionen anger i sin 60-sidiga rapport.


Särintresse står mellan raderna

Även om kommissionen inte anger detta i klartext – att fortsatt hyresreglering är ett särintresse - står det ändå tydligt mellan raderna. Friare prissatta hyresrätter kan spela en viktig roll i samhällsbygget på ett större plan där hushåll med olika ekonomiska och sociala bakgrunder måste komma varandra närmare geografiskt och i vardagen i närområden. Allt som konserverar för samhället destruktiva strukturer som reglerat låga hyror innanför tullarna och reglerat högre i förorter av färskare datum. Det är svårare att etablera sig i samhället om boendet tar lejonparten av hushållets samlade intäkter vare sig det är lön eller bidrag eller en kombination.
 

Pernilla Ström

Gemenskap på väg tillbaka

Ensamheten är inte alltid självvald
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/gemenskap-pa-vag-tillbaka-27501

"Byggbranschens företag måste ta ansvar för att lösa kompetensbristen"

Fyra delar för säkrad kompetensförsörjning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschens-foretag-maste-ta-ansvar-att-losa-kompetensbristen-27492
Staffan Åkerlund

Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder

Det var eldsjälarnas tidevarv.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggprocessens-hjaltar-ar-de-som-skapar-standarder-27496

"Sverige behöver en ny social bostadspolitik – utan skygglappar"

Många fastighetsägare gör värdefulla sociala insatser. Men det behövs också politik.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-behover-en-ny-social-bostadspolitik-utan-skygglappar-27472
Fredrik Friblick

Full fart utan strategi

Vem är det egentligen som pressar?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/full-fart-utan-strategi-27473

”Pajkastningen mellan betong 
och trä måste upphöra”

"Tillför inget positivt".
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/pajkastningen-mellan-betong-och-tra-maste-upphora-27467
Staffan Åkerlund

"VA-tekniken är värd 
all sin uppmärksamhet"

Fysisk och mental närhet till sitt universitet är vitaliserande för många städer.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/va-tekniken-ar-vard-all-sin-uppmarksamhet-27471
Nils-Eric Sandberg

Hur stark är ekonomin?

Kan statsbudgetens saldo användas som mått på ekonomins styrka?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hur-stark-ar-ekonomin-27436
Staffan Åkerlund

Varför har hushållen 
fått skurkrollen i pjäsen?

För att öppna bostadsmarknaden för fler än de redan mest besuttna behövs reformer.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/varfor-har-hushallen-fatt-skurkrollen-i-pjasen-27435

"Inget är ristat i trä om Växjö får råda"

debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inget-ar-ristat-i-tra-om-vaxjo-far-rada-27431