Meny

Hur stark är ekonomin?

Nils-Eric Sandberg

Hur stark är ekonomin?

En del av den ekonomiska debatten handlar, begripligt nog, om den svenska ekonomins styrka. I vilket skick är vi?
Finansministern använder som mått saldot i statsbudgeten. Och den visar överskott. De senaste siffrorna antyder cirka drygt 4 promille av BNP.
Men kan statsbudgetens saldo användas som mått på ekonomins styrka? Nej. Drygt hälften av den totala ekonomin ligger utanför statsbudgeten. Det avgörande är hur de totala resurserna i ekonomin används. Detta mäter vi i samhällsekonomiska kalkyler, som ofta avviker starkt från de statsfinansiella.


Påfrestningar på kommunerna

Till detta kommer de påfrestningar på kommunerna som följer av den enorma invandringen. Problemet är ju att en stor del av invandrarna inte arbetar. Orsakerna är, förenklat, två: Sverige har en reglerad arbetsmarknad och OECD:s högsta ingångslöner. Detta är en följd av LO:s grepp om lönebildningen. Nästa orsak: Vi har ett extremt generöst bidragssystem. Kombinationen innebär att invandrarna inte har möjlighet att få arbete, och även om möjligheten kommer har de inga incitament att arbeta – bidragen betalas ju ut.
Den enorma bidragsbördan måste tas med som minuspost i analysen av svensk ekonomi.
Ett annat mått är investeringskvoten, det vill säga investeringarna som andel av BNP. Den låg på 1960-talet på 24–25 procent och var en viktig förklaring till att BNP då ökade med 4,6 procent per år, i genomsnitt. På 1970-talet, då facket och politikerna styrde svensk ekonomi efter bästa förstånd, föll kvoten till 13–14 procent. På den nivån räcker investeringarna bara för att ersätta förslitningen av kapitalet. Det blir alltså ingen nettoökning.
 

Investeringar i humankapital svårberäknade

Investeringskvoten är nu cirka 19 procent. Till det ska läggas de investeringar i humankapital vi gör via högre teknisk utbildning, men de är svårberäknade.
Det vanligaste begreppet är BNP-ökningen, det vill säga bruttonationalproduktens tillväxt. Detta missförstås ofta som ett mått på volym, eller resursförbrukning. Men det är mått på värdet av BNP.
Men det bör preciseras. BNP korrigerat för nettot mot utlandet blir BNI, bruttonationalinkomsten. Den är nu hygglig, eftersom vi har ett överskott i bytesbalansen. Om vi korrigerar BNP för både utlandsnettot och de investeringar som ersätter förslitningen av kapitalet får vi nettonationalinkomsten. Det är den, per capita, som är det relevanta måttet på grunden för välståndet.

Bostadsbyggandet måste hålla jämna steg med befolkningen

debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsbyggandet-maste-halla-jamna-steg-med-befolkningen-27552

"Bostadsbyggandet måste hålla jämna steg med befolkningen"

Stefan Attefall, tidigare bostadsminister, ser ett fortsatt behov av att bygga bostäder.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsbyggandet-maste-halla-jamna-steg-med-befolkningen-27569
Erik Kalmaru

Vår bransch har stor miljöpåverkan – och därför kan vi göra stor skillnad!

Kunskapen om vad vi bör göra finns.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-har-stor-miljopaverkan-och-darfor-kan-vi-gora-stor-skillnad-27533
Torun Nilsson

Ge elever och lärare en aktieportfölj

Snacka om injektion mot enkla populistiska lösningar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-elever-och-larare-en-aktieportfolj-27534

"Bygg skolor som inte går att sätta eld på"

Nytt perspektiv på eskalerande samhällsproblem.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bygg-skolor-som-inte-gar-att-satta-eld-pa-27525
Anders Carlén

”Bra Zlatan, 
men du kan bättre”

Anders Carlén gör entré som chefredaktör.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/bra-zlatan-men-du-kan-battre-27548
Pernilla Ström

Gemenskap på väg tillbaka

Ensamheten är inte alltid självvald
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/gemenskap-pa-vag-tillbaka-27501

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Byggbranschens företag måste ta ansvar för att lösa kompetensbristen"

Fyra delar för säkrad kompetensförsörjning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschens-foretag-maste-ta-ansvar-att-losa-kompetensbristen-27492
Staffan Åkerlund

Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder

Det var eldsjälarnas tidevarv.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggprocessens-hjaltar-ar-de-som-skapar-standarder-27496

"Sverige behöver en ny social bostadspolitik – utan skygglappar"

Många fastighetsägare gör värdefulla sociala insatser. Men det behövs också politik.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-behover-en-ny-social-bostadspolitik-utan-skygglappar-27472