Meny
  • Heta energiska diskussioner, där deltagarna undviker att gå i affekt är viktiga för att få ett innovationsdrivande styrelsearbete, enligt en ny studie.
    Foto: Pixabay

SME-styrelsens tre steg till innovation

SME-styrelsens tre steg till innovation

Daniel Yar Hamidi har nyligen disputerat vid Högskolan i Halmstad. Han har bland annat utvecklat en modell som ska främja ett innovationsdrivande styrelsearbete i SME-företag. Här sammanfattar vi den i tre steg.

1. Välj bort den gamla räven

Välj en styrelseordförande som inte kommer inifrån företaget. Det ska helst vara en person som har god kunskap om företaget, dess produkter, kunder, och så vidare. Det är också positivt om personen har tidigare erfarenhet av styrelsearbete och ledarskap.

Lång branscherfarenhet är däremot inte nödvändigtvis en positiv egenskap i sammanhanget. Tvärt om riskerar den med lång branscherfarenhet att vara överdrivet skeptisk till nya lösningar och arbetssätt.

2. Använd tre bra byggstenar

Ett effektivt styrelsearbete lägger grunden till innovation. Daniel Yar Hamidi har identifierat tre byggstenar som skapar ett effektivt styrelsearbete: Struktur, Process och Kultur.

Byggstenen struktur handlar om saker som att ha en genomtänkt mötes-agenda, att föra kompletta protokoll och att ha instruktioner och policys så att ens uppdrag är tydligt.

Byggstenen process handlar om att följa upp beslut som är fattade, att ha bra informationsflöden, att summera diskussioner man haft inför ett beslut, med mera.

Byggstenen Kultur handlar bland annat om att ha integritet, att alla vågar dela med sig av sina idéer och sin kunskap och att alla ska arbeta mot ett gemensamt mål.

3. Lär dig bråka på rätt sätt

Rätt ordförande och ett effektivt styrelsearbete är viktigt, men utan den magiska ingrediensen kognitiv konfrontation uteblir innovationen. Begreppet kognitiv konfrontation innebär heta, energiska diskussioner, där deltagarna samtidigt undviker att gå i affekt. Diskussionerna ska alltså hållas på en kognitiv nivå och får inte gå över i personangrepp.

Om alla håller med varandra leder det inte till innovation, samtidigt är det viktigt att styrelsemedlemmarna är beredda att ändra uppfattning.

Fyra frågor till Daniel Yar Hamidi

Daniel Yar Hamidi har disputerat vid Högskolan i Halmstad med en avhandling om innovations-drivande styrelsearbete i SME-företag.
Foto: Joakim Brink

Vad handlar din avhandling om?

– Bland annat har jag tittat på 320 SME-företag och styrelseordförandens roll i deras strategiarbete. Dessutom har jag djupintervjuat sex styrelse-ordförande med mycket erfarenhet och frågat, vad har du gjort i de bolag där du lyckats med innovation? Det är viktiga teoretiska bidrag till forskningen men jag har också använt resultaten för att ta fram en modell som man kan använda för att främja innovation i praktiken.

Hur ser den modellen ut?

– Det handlar om att välja rätt ordförande. Det är ordföranden som har bäst möjlighet att påverka i en innovationsdrivande riktning. Jag har också formulerat ett antal byggstenar som behövs för att skapa ett effektivt styrelsearbete. Men det visar sig att effektivitet inte räcker, det behövs också det jag kallar för kognition.

Varför valde du att fokusera på SME-företag?

– Mycket av det vi vet när det gäller styrning och innovationer handlar om stora börsnoterade bolag. Men fler än 99 procent av alla företag i Sverige är små eller medelstora, och det är innovationer i de företagen som är vårt stora framtidshopp. Det finns ganska lite forskning om SME-företag när det gäller styrelsearbetet. Min avhandling verkar ha mött ett uppdämt behov.

Skiljer sig innovations-drivande styrelsearbete mellan stora företag och SME-företag?

– Ja, inom företagsekonomi pratar man mycket om agentteorin där styrelsen behövs för att ta tillvara ägarens intressen gentemot ledningen. Men den håller inte i SME-företag. Där är ofta ägare och ledning samma personer. Jag hävdar att det är mer relevant att använda teorier om team-arbete och nya perspektiv när det gäller SME-företag.

Han blir ny vd på Wåhlin Fastigheter

Har bakgrund inom Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-pa-wahlin-fastigheter-26096

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab sänkte sjukfrånvaron.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/traget-arbete-vande-dalig-sjuktrend-26063

Hon blir ny regionchef i JM

JM bostad utvecklar sin verksamhet med en fjärde region.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-regionchef-i-jm-26082

Snart tackar Elisabeth Martin för sig

Reflekterar över åren i branschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/snart-tackar-elisabeth-martin-sig-26035

Hon ska leda organisation för handel med byggmaterial

Har tidigare erfarenhet av byggmaterial.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-organisation-handel-med-byggmaterial-26056

Tillbaka på WSP

Hon återvänder för att bli regionchef i Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-wsp-26055

Ramböll tillsätter chefsjurist

Anders Skytte Olsson har bakgrund i fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-tillsatter-chefsjurist-26047

Hon blir ny chef på Riksbyggen i Göteborg

Civilekonomi med bakgrund som sjukgymnast.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-chef-pa-riksbyggen-i-goteborg-26045

Han går vidare i karriären

Blir vd inom Castellum vid årsskiftet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/han-gar-vidare-i-karriaren-26039

”Att hinna jobba klart under arbetstid är oerhört viktigt”

Hon vet vad chefer behöver för att orka.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/att-hinna-jobba-klart-under-arbetstid-ar-oerhort-viktigt-25992