Meny

Att vara chef i en akut kris

Att vara chef i en akut kris

Visa medkänsla och hålla samman gruppen. Det är det viktigaste man kan göra som ledare vid en akut kris.

Den tredje veckan i maj blev en svart vecka för byggindustrin. Det som inte får hända, hände.
Tre arbetare miste livet i olyckor på jobbet inom loppet av två dagar.

Som chef eller ledare är det viktigt att agera.

- A och O är att inse att man måste göra något. Känslor försvinner inte, de omvandlas bara. En chef som visar att man agerar och försöker hantera situationen inger respekt och trygghet. Det bidrar till att hålla samman gruppen. En chef som inte agerar brukar leda till att folk sjukskriver sig från jobbet eller försvinner iväg, säger Claes-Otto Hammarlund, sjukhuspräst och psykoterapeut med mångårig erfarenhet av krishantering.

Han berättar om en gång då han kallades till en arbetsplatsolycka där en person klämts till döds i en maskin.

- Vi satt i en byggfutt, alla killarna hade hjälmarna långt ner i pannan, så lyfte en av dem på hjälmen och sa: "Du är den första som frågat hur vi mår".

Egentligen är det inga konstigheter. Att lyssna, visa empati och medkänsla och framför allt att själv vara närvarande - det är viktigt för chefen, tycker Claes-Otto Hammarlund.

I den akuta fasen tycker Claes-Otto Hammarlund att man ska ha ett så kallat avlastningssamtal, där man samtalar med gruppen och går igenom vad var och en har varit med om och hur de upplevde det. Sedan kan man tala om hur det känns och hur det känns att tala om det som hänt.

- Inte i syfte att hitta någon som man kan nita, utan för att alla ska få ge sin bild. Det är bra att göra en samling så att man håller samman gruppen samma dag. Visa att man bryr sig om hur de mår. Gör man inte det finns det risk att det finns de som tycker att det är allt för obehagligt att komma tillbaka nästa dag och sjukskriver sig, men isolering är inte bra, säger Claes-Otto Hammarlund.

Den här typen av processbearbetning har visat sig vara mycket effektiv.
Forskning visar att människor som drabbats av hot och våld i arbetet och får adekvat krisstöd återhämtar sig bättre och ådrar sig färre komplikationer. Detsamma gäller människor utsatta för stress och konflikt av olika slag.

- De flesta behöver inte psykologhjälp, utan klarar sig bra med stöd av sin familj, sina vänner, och sina kollegor och att ha sina arbetskamrater omkring sig, säger Claes-Otto Hammarlund.

Efter ett trauma behöver man få bekräftat att man fortfarande är den person man var innan traumat och den bekräftelsen kan bara det egna nätverket ge, det vill säga familj, vänner, grannar och arbetskamrater.
Han berättar att de chefer han utbildar i avlastningssamtal brukar tycka att dessa är ett bra arbetsredskap för chefer.

- Många, särskilt manliga chefer, har aldrig fått utbildning i att hålla den sortens samtal.

Har man krisbearbetning direkt efter en händelse så kan det hända att man slipper svåra reaktioner efteråt.

- Det viktigaste i akuta lägen är det man fick lära sig i scouterna - chockhjälp, vila, värme, varm dryck och vänlighet. Arbetsledarna kan uträtta väldigt mycket genom att fortsätta att hålla samman arbetsgruppen och se till att folk inte sticker sin kos. Det är annars vanligt vid stora olyckor.

Som arbetschef på ett bygge är har man på ett sätt dubbla roller, både som ansvarig och som kollega.

– Då vara svårt att själv leda samtal, eftersom man kan känna behov av att som chef försvara sig, till exempel mot anklagelser om att man inte vidtagit förebyggande skyddsåtgärder och så vidare.
Risken är då att avlastningssamtalet kommer att präglas av vad man tror ledningen vill höra.

– Om det kan uppfattas av de berörda att chefen varit delvis orsakande till olyckan, bör ansvaret för psykologisk första hjälp/avlastning överlämnas till någon kollega, kanske närmast överordnad kan vara en lämplig person, säger Claes-Otto Hammarlund.

Han anser att det är viktigt att man har tänkt igenom hur man ska hantera en sådan svår situation i förväg, och att man har personlig back-up, till exempel av andra kollegor på samma chefsnivå.

Först efter fyra till sex veckor man kan säga om någon har fått krissymptom som kräver professionell hjälp. Att man mår pyton i början är normalt. Det ska man inte försöka göra något åt.

- Har man sett sin arbetskamrat ramla glömmer man det inte, men det starka obehaget brukar klinga av. Men ser man att någon börjat dricka, att någon börjar bli osams mer än tidigare, är okoncentrerad och äter och/eller sover dåligt, då måste man koppla in företagshälsovården, säger Claes-Otto Hammarlund.


Claes-Otto Hammarlund urskiljer tre huvudsymptom efter svåra upplevelser:

1, Flashbacks, då man invaderas av återkommande minnesbilder där man är tillbaka i olyckstillfället.

2, Att man undviker allt som påminner om olyckan. Platsen, arbetskamraterna och annat som förknippas med händelseförloppet.

3. Att man blir överspänd, det vill säga att man har hög inre aktivitet i centrala nervsystemet och lätt "rycker till" av minsta lilla.

Det är varje arbetsledares skräck att någon ska förolyckas eller skadas allvarligt på jobbet. Det får inte hända. Ändå gör det det.

För den som är chef kan det vara bra att tala med andra chefer.

- Att samtala med en annan chefskollega om hur det varit kan vara väldigt betydelsefullt. Det viktigaste för oss i alla kriser, är att få formulera vad man känner och upplever och att få det bekräftat av andra, säger Claes-Otto Hammarlund.
Vid en kris ska man ALLTID:

*Lyssna aktivt

*Bekräfta

*Uppmuntra berättande

*Uppmuntra känslor

*Normalisera

Vid en kris ska man ALDRIG:

*Ifrågasätta handlandet

*Kommentera

*Förklara

*Rationalisera

*Distrahera

KRISFÖRLOPP:

Akutfasen - här råder ofta förvirring, ångest och vrede. Det finns risk för självdestruktiva åtgärder.

Reaktionsfasen - här finns starka känslor av obehag och ovilja att minnas och konfrontera krisens faktum och innehåll.

Reparationsfasen - de starkaste känslorna har klingat av , man söker efter "mening", "avsikt" och orsak till händelserna.

Jennie Hahn von Dorsche vill tala till folks känslor

Ansvarar för Skanskas sociala medier.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/jennie-hahn-von-dorsche-vill-tala-till-folks-kanslor-26322

Han ska leda Rambölls sociala hållbarhetsarbete

Patrik Derk har bakgrund inom skola och fastighet.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-leda-rambolls-sociala-hallbarhetsarbete-26348

Han blir ny chef på Byggkeramikrådet

Har gedigen branscherfarenhet
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-chef-pa-byggkeramikradet-26343

Ny duo i Aspelin Ramm Fastigheters styrelse

Aspelin Ramm Fastigheter utökar sin styrelse med två personer.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-duo-i-aspelin-ramm-fastigheters-styrelse-26325

Forsen i Malmö har fått ny gruppchef

Emma Wetterstrand blev nyligen ny gruppchef på Forsen i Malmö.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/forsen-i-malmo-har-fatt-ny-gruppchef-26323

Han ska leda WSP Bro & Vattenbyggnad

Mattias Hörling kommer från vd-posten på VR-Track Sweden.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-leda-wsp-bro-vattenbyggnad-26316

Tysklandstopp får ny roll i Bonava

Olle Boback blir senior rådgivare centralt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tysklandstopp-far-ny-roll-i-bonava-26308

Från Wästbygg till Wellbo

Carmith Mårtensson blir vd för Wellbo Fastighetsutveckling.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fran-wastbygg-till-wellbo-26281

Mentorprogram stärker kvinnor i produktion

"En bra språngbräda för adepterna."
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/mentorprogram-starker-kvinnor-i-produktion-26254

Han blir ny vd för Tvåtumfyra

Kommer närmast från bygghandeln.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-tvatumfyra-26277