Meny

SME-företag positiva till totalentreprenad

SME-företag positiva till totalentreprenad

Samtidigt som totalentreprenaden fortsatt pekas ut som en entreprenadform som kan öka effektiviteten och innovation på anläggningsmarknaden, uppstår nya förutsättningar för små- och medelstora företag att förhålla sig till – inte minst när det gäller att hantera ekonomiska risker.

– Men små och medelstora företag ser i stort sett positivt på totalentreprenader, säger Johan Nyström, VTI, som är en av författarna till en nya rapport om totalentreprenader i anläggningsbranschen.

I forskningsrapporten som publiceras i dagarna fortsätter Sveriges Byggindustriers forskningsprogram det branschgemensamma projektet Hållbart samhällsbyggande i världsklass. Författare är Johan Nyström, KTH och VTI, Svante Mandell och Jan Bröchner, Chalmers.

Utgångspunkten för rapporten är intervjuer, samtal och företagsbesök och workshops med SME-företag, större entreprenörer och beställare. Erfarenheter och åsikter har sedan satts i sammanhang med forskning kring totalentreprenader och utförandeentreprenader.

– En svårighet för oss under resans gång är att det inte finns någon egentlig forskning på små- och medelstora företag, säger Johan Nyström, som är nationalekonom. När det gäller förhållanden mellan entreprenörer och underentreprenörer saknas det egentlig forskning över huvud taget.

Johan Nyström, nationalekonom på KTH och VTI.
Foto: Mattias de Frumerie

Den stora skillnaden mellan totalentreprenader och utförandeentreprenader handlar om ansvaret för riskerna i projekten. Principerna för hur riskerna fördelas finns i ABT06 som är byggsektorns standardavtal för totalentreprenader.

Enkelt uttryckt har beställaren ansvaret för konstruktion och funktion vid utförandeentreprenader – den fortfarande dominerande entreprenadformen inom anläggningsbyggande, medan ansvaret är det omvända vid totalentreprenader.

I en totalentreprenad ansvarar entreprenören för både projektering och byggande. När entreprenören åtar sig projekteringen, bär han också den affärsmässiga risken för att projektet inte uppfyller de satta målen. Totalentreprenaden är inte lika detaljerad under upphandlingen som utförandeentreprenaden utan ökar frihetsgraden för entreprenören att under eget ansvar ta fram lösningar.

Nackdelen med detta ur ett SME-perspektiv är de ökade ekonomiska risken detta medför liksom att det kräver resurser för konstruktionsarbetet. Under upphandlingsskedet innebär det att den som vill lägga ett anbud på en entreprenad måste satsa mer resurser på utformandet av offerten. Om företaget sedan inte vinner upphandlingen blir detta enbart en kostnad och en förlust.

Sett på det sättet borde totalentreprenadformen missgynna SME-företag i allmänhet menar Johan Nyström. De har inte samma möjligheter att delta i upphandlingar därför att de saknar storföretagens resurser för egna konstruktioner. Dessutom saknar de storföretagens möjligheter att sprida den ekonomiska risken mellan flera projekt utan måste ta ut en högre riskpremie när de lägger sin offert vilket gör dem dyrare att använda för beställaren.

Ytterligare exempel på kostnader och risker som framkommit under rapportarbetet är den geotekniska vid anläggningsbyggandet. De geotekniska undersökningar som beställare tillhandahåller måste ofta kompletteras vilket är dyrt och skapar osäkerheter. Det är till nackdel för små entreprenörer.

På beställarsidan betyder samtidigt totalentreprenaden att beställarens beroende av konsulter ökar.  Om detta leder till längre väntetider på grund av teknikdialogen mellan konsulter och entreprenören ökar tidsaspekten riskerna för mindre anläggningsentreprenörer.

Empirin ger inga entydiga svar

Det finns studier som ger stöd för uppfattningen att total-entreprenader leder till ökad produktivitet, enligt Nyström, Mandell och Bröchner även om den empiriska forskningen är tvetydig om vilken entreprenadform som är att föredra.

Statistiska jämförelser kring utfallet av totalentreprenader och utförandeentreprenader kring kostnader och tidhållning finns det ett flertal exempel på utan att det ger entydiga utslag.

En annan kategori studier, främst amerikanska, använder i stället absoluta värden i jämförelser mellan entreprenadformerna i hundratals projekt. Där framgår det att totalentreprenader har lägre kostnader och kortare byggtid.

Två andra studier visar liknande resultat men i vikande grad, samtidigt som en tydlig brist blir uppenbar enligt Johan Nyström.

– Det är ett problem i samtliga studier att de inte kontrollerar för kvalitet, säger Johan Nyström.

När Trafikverket bildades 2010 var det mot bakgrund av ett riksdagsbeslut från 2008 som pekade ut totalentreprenader som den framtida lösningen på bristande produktivitet.

Trafikverket fick vid bildandet instruktionen att utveckla sin beställarroll med hjälp av totalentreprenader. Dessa skulle bidra till ökad produktivitet och högre grad av innovation. Fram till 2018 är målet att 50 procent av verkets upphandlingar ska vara totalentreprenader. Målet är att öka produktiviteten 2–3 procent per år.

Totalt sett omsätter anläggningsmarknaden omkring 110 miljarder kronor, varav Trafikverkets del är knappt 40 miljarder kronor. Övriga beställare finns bland kommuner eller privata aktörer.

”Satsa på utförandeentreprenader”

Ett av skälen till att Trafikverket utvecklar sin beställarroll sedan starten är viljan att öka konkurrensen. Redan tidigt reste verket runt i Europa och bjöd in nya aktörer att etablera sig på den svenska marknaden.

Johan Nyström anser att Trafikverket även är föredömligt i att skapa projekt av olika storlekar för att ge medel-
stora entreprenörer lagom stora entreprenader.

För ännu mindre aktörer är det vanligt att gå in som underentreprenörer.

Här kommer modern kontraktsteori in, menar Johan Nyström som i rapporten nämner Bengt Holmström som tillsammans med Oliver Hart vann riksbankens pris till Alfred Nobels ära 2016, ”Nobelpriset i ekonomi”.

Det handlar om när beställaren är riskneutral och utföraren är kritisk till att ta risk. Där säger teorin att beställaren, Trafikverket, vinner på att minska entreprenörens riskexponering.

– Inom nationalekonomin skulle man kunna tillämpa begreppet ”Self enforcing contract” på förhållandet mellan totalentreprenören och underentreprenören. Gör du ett bra jobb får du också nästa kontrakt. Där finns ett inneboende incitament, säger Johan Nyström.

Hur har det gått hittills med Trafikverkets ambitioner att öka antalet totalentreprenader?

– Det har väl gått si sådär, säger Johan Nyström. Det finns uttalade totalentreprenader med synnerligen få frihetsgrader. Det handlar om skrivningar i förfrågningsunderlagen som begränsar entreprenörernas handlingsfrihet.

Även i dessa styrda totalentreprenader är det entreprenören som bär risken och ansvaret för projekteringen.

– Men det ska ändå sägas, dessa styrda totalentreprenader är normalt aldrig några jätterisker. Respektive part ansvarar ju för den information de för in i projekten som dess förutsättning, säger Johan Nyström.

Bland annat detta får honom att landa i ett förslag:

– I stället för styrda totalentreprenader, satsa på utförandeentreprenader med sidoanbud. Det skulle öppna för många fler SME att kunna delta. Och därmed öppna för mer konkurrens och innovation.

Branschfolk om vad de föredrar

Magnus Persson, vd för VSM Entreprenad är ordförande i Maskinentreprenörerna:

– I ett vägprojekt i storleken 40 miljoner kronor svarar kanske schaktningen för cirka 10 miljoner kronor. För oss innebär totalentreprenader på denna typ av jobb större risk. Vi föredrar generalentreprenader som ger oss och våra kunder samma intresse.

Hampe Mobärg, vd i Maskinentreprenörerna.

Företaget har de senaste åtta åren vuxit kraftigt och i dag är 3 800 medlemsföretag och med sina 16 000 anställda fördubblats under samma tid.

En stor andel av medlemsföretagen arbetar inom gruvnäringen, den mindre delen mot byggsektorn.

– Utmaningen i dag för mindre entreprenörer hos oss ligger i att inte enbart sälja timmar som den äldre generationen har gjort. Ska unga lockas att ta över efter föräldrarna och driva verksamheten vidare måste de kunna ta betalt för den kompetens de tillför projekten. Det måste finnas incitament också för våra entreprenörer för att de ska vilja satsa på nya maskiner och ny teknik.

Med totalentreprenader finns betydande risker för de minsta entreprenörerna, menar Hampe Mobärg.

– Alltså är trycket då att bara göra det man blir tillsagd att göra.

Birgitta Johansson, Christer Johanssons Schakt:

– Vi jobbar oftast mot fast pris men får ibland en friare ställning med egna lösningar. Våra kunder är mest kommuner, bredbandsföreningar och ett och annat skogsbolag. Tyvärr inte Trafikverket ännu. Vi har provat på total-entreprenad med funktionskrav och uppskattar att få ta ansvar från början till slutet.

– Det finns jättemycket kunskaper hos många entreprenörer. Jag önskar att fler kommuner ville dela upp sina entreprenader mer och underlätta för mindre entreprenörer.

Västerås byter ångkraft mot nya plusenergihus

WEBB-TV: Nu nomineras plusenergihusen i kvarteret Neptun till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vasteras-byter-angkraft-mot-nya-plusenergihus-27622

”Rålis” anpassas för att möta skyfall

Nya tankar börjar slå igenom i byggsvängen.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ralis-anpassas-att-mota-skyfall-27606

Startskottet för det nya Kiruna är en kristall

WEBB-TV: Den första byggnaden i Kirunas nya centrum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/startskottet-det-nya-kiruna-ar-en-kristall-27595

Han visualiserar framtiden med ny teknik

Juan Gauthier hade jobbat 15 år i spelbranschen innan han började arbeta för Skanska.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/han-visualiserar-framtiden-med-ny-teknik-27577

Stadskärnorna mår bra enligt rapport

Rapporten visar på ökade omsättningar för verksamheterna i flera städers centrum.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stadskarnorna-mar-bra-enligt-rapport-27573

”Sorgebarnet” blev social och hållbar mönsterkåk

WEBB-TV: Bananhuset i Bergsjön i Göteborg nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sorgebarnet-blev-social-och-hallbar-monsterkak-27568

Innovationer och ekologi går hand i hand i Piteå

WEBB-TV: Lusthusbacken i Piteå nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/innovationer-och-ekologi-gar-hand-i-hand-i-pitea-27529

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Samarbete lyfter Helsingborgsområde

WEBB-TV: Närlunda Östra nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samarbete-lyfter-helsingborgsomrade-27503

Mittpunkt har fått snillrik tätning

WEBB-TV: Tätskiktsbytet på Sergels torg nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/mittpunkt-har-fatt-snillrik-tatning-27482

Massor av massa med industriellt jätteprojekt

WEBB-TV: SCA:s Projekt Helios nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/massor-av-massa-med-industriellt-jatteprojekt-27440