Meny

Krånglig process stimulerade arkitekter

Krånglig process stimulerade arkitekter

Nybyggda Kungliga Musikhögskolan i Stockholm är AIX Arkitekters största projekt genom åren. Projektet har kantats av överklaganden, rättsprocesser och starka opinionsyttringar. Trots det har arkitekterna uppskattat alla turer. ”Vi som arkitekt har varit den röda tråden i processen”, säger Tobias Rosberg, AIX Arkitekter.

Ingen kunde ana att plan- och genomförandeprocessen av Musikhögskolan på Östermalm i Stockholm skulle ta så lång tid som 13 år. Det började 2003 när AIX vann det parallella uppdraget och nu i höst blev projektet klart.

– För oss som arkiteter är det viktigt att få vara med i hela plan- och byggprocessen. Då blir resultatet bra om vi är duktiga. Och om problem dyker upp under resans gång kan arkitekten vara med och diskutera nya lösningar, säger arkitekt Jasmina Jovanovic Holm, AIX Arkitekter.

Under den långa processen, från de första skisserna till färdig byggnad, hann Musikhögskolan byta plats inom fastigheten ett flertal gånger. Stadsbyggnadskontoret var en viktig part i processen och hade höga krav på arkitekturen jämsides med Akademiska Hus som fastighetsägare och Musikhögskolan som hyresgäst.

– Planerna överklagades flera gånger. Detta var inte vad vi hade förväntat oss. Samtidigt var det, paradoxalt nog, både intressant och stimulerande att vi vid flera tillfällen nästan behövde starta om processen från början, säger arkitekt Tobias Rosberg, AIX Arkitekter.

Tobias Rosberg och Jasmina Jovanović Holm på AIX Arkitekter.
Foto: Antonius van Arkel / AIX Arkitekter

Det verkade enkelt från början. Musikhögskolan ville ha en enda byggnad exponerad mot Valhallavägen och med egen identitet. Staden å sin sida önskade en institutionsbyggnad. Granntomten, med Swartlings ridskola, stall och den så kallade Gula Villan, hade 1993 klassats som statligt byggnadsminne och stallmiljön skulle bevaras. Utifrån dessa förutsättningar ritade AIX det ursprungliga vinnande förslaget i ett östligt läge av fastigheten, inte i hörnläget.

Men året därpå, 2004, flyttade Swartlings ridskola och tomten, som ligger i hörnet Valhallavägen/Lidingövägen, blev till försäljning. Akademiska Hus köpte marken och ville i samråd med Musikhögskolan och Stockholm Stad i stället uppföra Musikhögskolan på denna hörntomt.

Under flera år prövades möjligheterna att få plats med hela skolbyggnaden mellan byggnadsminnet och Lidingövägen. Efter programsamråd 2006 och plansamråd 2007 kom man fram till att ansöka om rivning av byggnadsminnet. Länsstyrelsen godkände förslaget om rivning men beslutet överklagades av Riksantikvarie-ämbetet.

En rättsprocess inleddes och projektet lades på is i avvaktan på att läns- och kammarrätten skulle avgöra ärendet. De kom fram till samma sak som Riksantikvarieämbetet. Byggnaderna fick inte rivas och hela stallmiljön skulle bevaras.

Stora konsertsalen i Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Foto: Åke E:son Lindman

Under tiden hade Akademiska Hus sålt den ursprungliga tomten som från början var tänkt för Musikhögskolan. Veidekke var köpare och ville bygga bostäder.

– I det läget fick vi förfrågan om det var möjligt att bygga Musikhögskolan på hörntomten och samtidigt bevara byggnadsminnet. Det skulle bli trångt men med vissa förändringar insåg vi att det var fullt möjligt. Och vi såg hur fint det skulle kunna bli, berättar Jasmina Jovanovic Holm.

I stället för en enda byggnad ritade AIX två byggnader, en på var sida om byggnadsminnet. Upplägget krävde dock att Gula Villan måste flyttas, något som Länsstyrelsen måste ta ställning till om det var möjligt.

2010 var det dags igen. Mark- och miljödomstolen överklagade förslaget till detaljplanen. Återigen lades projektet på is. Först efter det att Akademiska Hus överklagat Mark- och miljödomstolens beslut kunde detaljplanen vinna laga kraft. Detta var 2012, nio år efter det att AIX vunnit den parallella tävlingen för Musikhögskolan.

– Det blev en långdragen process där samhällskrafter stod mot varandra, där allt stöttes och blöttes under demokratiska former. Det har dock varit en intressant resa, som jag är glad över att ha fått vara med om, säger
Tobias Rosberg och fortsätter:

– Vi som arkitekt har varit den röda tråden i processen, vilket bidragit till det fina slutresultatet. När väl projektet kunde dra igång på allvar fanns det ett bra gestaltningsprogram att hålla sig till och som tagits fram i samarbete med Stadsbyggnadskontoret, Akademiska Hus och Musikhögskolan.

Johan Engström, byggnadsantikvarie, AIX Arkitekter.
Foto: Antonius van Arkel / AIX Arkitekter

En erfarenhet av den långa processen är att byggantikvariska åsikter väger tungt och engagerar många.

– Resultatet blev över förväntan för här berikar byggnadsminnena och nybyggnaderna varandra. Akademiska Hus har under byggproduktionen varit synnerligen lyhörda för de antikvariska aspekterna. Det finns annars risk att dessa aspekter tappas bort i ett så här stort och utdraget byggprojekt. Men så har det inte varit i det här fallet, säger byggnadsantikvarie Johan Engström, AIX Arkitekter, som arbetat med projektet sedan 2010.

Nu är hela den gamla stallmiljön intakt med stallet, rådhuset, stallbacken och Gula Villan, som en gång tjänade som tjänstebostad för stallmästaren. Men den är inte längre gul, utan rödmålad i dess ursprungliga kulör och står bra på sin nya plats inne på gården.

Samarbete lyfter Helsingborgsområde

WEBB-TV: Närlunda Östra nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samarbete-lyfter-helsingborgsomrade-27503

Mittpunkt har fått snillrik tätning

WEBB-TV: Tätskiktsbytet på Sergels torg nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/mittpunkt-har-fatt-snillrik-tatning-27482

Massor av massa med industriellt jätteprojekt

WEBB-TV: SCA:s Projekt Helios nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/massor-av-massa-med-industriellt-jatteprojekt-27440

Analytiker med marknadsfokus

Linda Jonsson har sitt drömjobb på Veidekke.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/analytiker-med-marknadsfokus-27418

Konceptbilar vittnar 
om framtidens transporter

Eldrift och självkörande bilar på IAA-mässan i Hannover.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/konceptbilar-vittnar-om-framtidens-transporter-27414

Lyckad klimatbantning på Solna United

På Skanskas projekt Solna United landar klimatutsläppen en bra bit under snittet.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lyckad-klimatbantning-pa-solna-united-27426

Dröm om skärgårdsidyll gav liv åt vänskapshus

WEBB-TV: Hogslätts vänboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/drom-om-skargardsidyll-gav-liv-vanskapshus-27407

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

WEBB-TV: Dubbelspåret Strängnäs – Härad nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/dubbelsparigt-projekt-gick-som-pa-rals-27384

Ljus boning för forskningen

WEBB-TV: Biomedicum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ljus-boning-forskningen-27357

”Vi är marknadsledande inom strategisk partnering”

Henrik Landelius, NCC, fortsätter leda framgångsrikt affärsområde.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-ar-marknadsledande-inom-strategisk-partnering-27294