Meny
  • Marie Kågström, miljöutredare på Tyréns, har undersökt hur hälsoaspekterna hanteras i samband med miljökonsekvens-beskrivningar.
    Foto: Privat

Konsulterna är en maktfaktor

Konsulterna är en maktfaktor

Konsulter och andra aktörers roll i miljökonsekvensbeskrivningar har analyserats i Mari Kågströms doktorsavhandling. Hon konstaterar att för få av de inblandade aktörerna vågar föra in nya perspektiv.

Mari Kågström, miljöutredare på Tyréns, blev nyligen klar med sin doktorsavhandling vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Ämnet valde hon efter att hon själv anställdes på Tyréns 2008 för att hantera begreppet hälsa i samband med miljökonsekvensbeskrivningar.

– I branschen upplevde man att det fanns stora brister i hur hälsoaspekten hanterades. Det fanns ett glapp mellan förväntningarna i till exempel lagar och policys och vad som verkligen utfördes. Jag fick upp ögonen för hur stor möjlighet de inblandade i miljökonsekvensbeskrivningarna egentligen har att påverka och valde ämnet för min avhandling, berättar Mari Kågström.

Gamla normer styr

Nya aspekter, exempelvis klimat, hälsa, social hållbarhet och ekosystemtjänster, har efter hand förts in i miljökonsekvensbeskrivningarna. Men det saknas en gemensam syn på hur frågorna bör hanteras. Det leder till att de inblandade aktörerna får stort inflytande på hur lagstiftningen ska tolkas och hur slutprodukten, det vill säga miljökonsekvensbeskrivningen, blir, anser Mari Kågström. Hon har under sin forskning även kunnat se att det bland aktörerna, till exempel konsulter eller tjänstemän hos kommun och länsstyrelse, finns väletablerade roller och normer som gör att många inte tänker i nya banor.

– Många har bred förståelse för till exempel folkhälsoaspekten, men upplever att inte de själva har mandat att föra fram nya aspekter i sin roll. Det är en självbegränsning som kan vara ett hinder för utveckling. Samtidigt ser jag att det finns större handlingsutrymme än vad många tror, säger Mari Kågström.

Grogrund för samarbete

Mari Kågström talar om hur väletablerade roller hindrar att viktiga perspektiv lyfts in i arbetet och att det är svårt för aktörer med andra bakgrunder att få tillträde till området. Dessa grupper har ny kunskap som är viktig för hållbarare planering. Normerna gör även att konsulterna får en mycket viktig roll eftersom de är den enskilda aktörsgrupp som besitter mest kunskap om miljökonsekvensbeskrivningar i dag.

– Det blir därför särskilt viktigt att de är öppna och nyfikna på andra perspektiv än de redan etablerade. Det finns en bra grogrund för samarbete.

I sin avhandling förklarar Mari Kågström hur det ser ut i dag och vad det leder till för utmaningar. Nu jobbar hon vidare som konsult på Tyréns och deltid på SLU med uppföljning av sin tidigare forskning.

– Jag fortsätter att titta på aktörerna i processen och nu också hur de kan mötas över professionsgränserna.

Linda Lönneberg vill vara stöttepelare för unga kvinnor

Vill bygga kvinnliga nätverk i byggbranschen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/linda-lonneberg-vill-vara-stottepelare-unga-kvinnor-26455

Leanpionjär har hittat formen

Leanforum förbättrar ständigt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/leanpionjar-har-hittat-formen-26490

Lean måste byggas från grunden

Flexator tog ett samlat grepp och lyckades.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lean-maste-byggas-fran-grunden-26488

Lean gav växtkraft åt familjeföretag

Lean genomsyrar allt hos Sven Johansson Bygg.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lean-gav-vaxtkraft-familjeforetag-26489

Här tar tjejerna plats

Gymnasieskola i Falköping jobbar aktivt för att rekrytera tjejer
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/har-tar-tjejerna-plats-26449

På väg in under Mälarens vatten

Webb-tv: Arbete med Förbifart Stockholm pågår under jord.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/pa-vag-under-malarens-vatten-26450

Kontraktsstrul skapar förseningar ovan jord

"Kommer inte försena slutdatumet".
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kontraktsstrul-skapar-forseningar-ovan-jord-26451

Patrik Derk vill hjälpa till med relationsskapandet

Från skola till samhällsbyggnad.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/patrik-derk-vill-hjalpa-till-med-relationsskapandet-26401

Multihus förtätningens vinnare

Malmö byggde bostäder och gymnastiksal på samma tomt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/multihus-fortatningens-vinnare-26370

Samutnyttjade grönytor svår nöt att knäcka

SLU tittar närmare på frågan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samutnyttjade-gronytor-svar-not-att-knacka-26372