Meny

Knutpunkt laddad för nytt dubbelspår

Knutpunkt laddad för nytt dubbelspår

Med Strängnäs nya resecentrum har Strängnäsborna fått en modern, tillgänglig byggnad som vill stimulera till mer kollektivt resande och som samtidigt knyter samman staden. Den 10 december invigs byggnaden – i god tid innan det nya dubbelspåret genom staden tas i bruk. Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2018.

För cirka 20 år sedan invigdes enkelspåret Svealandsbanan genom Strängnäs. Ganska snart visade det sig att kapaciteten var för liten. Dåvarande Banverket beslutade att började bygga ut banan med olika mötesspår för att utöka kapaciteten för hela Svealandsbanan. 2010 togs beslutet att bygga ut Svealandsbanan med 8,4 kilometer dubbelspår mellan Strängnäs och Härad.

Där det nya spåret skulle dras fram låg det gamla stationshuset och Trafikverket skulle då bli tvungen att ersätta kommunen med nytt stationshus i Strängnäs. 2013 tecknade Strängnäs kommun och Trafikverket ett avtal om genomförande.

Strängnäs nya resecentrum är ett landmärke som binder samman stadens olika delar. Placeringen av byggnaden ger en väldigt bra tillgänglighet för alla och det är lätt att ta sig hit med alla trafikslag från alla håll.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Eftersom det var kommunen som ägde det gamla stationshuset hade de också en del önskemål om vad det nya resecentrumet skulle innehålla och därmed blev de även medfinansiärer till projektet. Bland annat önskade man ett hus som skulle binda samman staden med flera entréer åt olika håll och ett garage för både bilar och cyklar i källarvåningen för att underlätta för tågpendlarna.

– Vi har haft en väldigt bra process. Bland annat lade vi mycket tid på medborgardialog i tidigt skede, berättar Leif Haagensen, projektledare, Trafikverket.

NCC vann Trafikverkets upphandling. Det slutgiltiga förslaget har ritats av Ettelva Arkitekter.

Trafikverket skrev kontrakt med NCC årsskiftet 2014/ 2015 för en totalentreprenad med fast pris. Även om entreprenadformen är en ren totalentreprenad upphandlad på pris så har projektet präglats av samverkan mellan de tre parterna kommunen, Trafikverket och NCC.

– Jag har aldrig varit med om att jobba så djup i samverkan i en totalentreprenad upphandlad på lägsta pris. Vi har jobbat väldigt tätt och haft en tät dialog som varit förutsättningen för att projektet har blivit så lyckat, säger Johan Karlsson, projektchef på NCC.

Leif Haagensen, Trafikverket, Patrik Wirsenius, Strängnäs kommun, Maria Mauritzon, Trafikverket och Johan Karlsson, NCC, framhåller den goda kommunikation och samverkan som har präglat projektet.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Han tror att den täta dialogen och samverkan har varit förutsättningen för att projektet har blivit så lyckat.

– Det har varit ett intensivt arbete, med med- och motgångar och flera olika omtag i projektet. Det hade inte gått utan samverkan. När det var som mest intensivt hade vi samverkansmöten varannan vecka, säger Johan Karlsson.

I sin roll som byggherre är det Trafikverket som har tagit de slutgiltiga besluten, men med kunskap från alla parter i projektet. En nyckel till framgång i projektet har varit god kommunikation. I byggprojekt generellt är det många intressenter att ta hänsyn till. I projektet Strängnäs resecentrum har kommunikationen underlättats av att man har haft en väg in till Strängnäs kommun genom Patrik Wirsenius, projektsamordnare i Strängnäs kommun.

– Allt har gått via Patrik och till Trafikverket och alla i projektet förstår att det är så här man måste gå tillväga. Det har varit tydliga kommunikationsvägar, berättar Leif Haagensen.


LÄS MER: Passiv partnering i ort på frammarsch

Även gentemot Strängnäsborna har projektorganisationen oförtrutet arbetat med och prioriterat kommunikationen.

– Vi har jobbat med informationsblad, med webben, samverkat med kommunens och NCC:s kommunikationsavdelningar på olika sätt, men också varit väldigt noga med information på plats på stationen med skyltar och olika störningsinformation. Vi har hållit i och hållit ut och informerat även om det inte finns så mycket nytt att säga, säger Maria Mauritzon, kommunikatör på Trafikverket.

Det har visat sig vara nog så viktigt. Trots en hel del bök och stök och besvär för Strängnäspendlarna i samband med nybyggnationen så har de flesta varit positiva till bygget och framför allt väldigt tålmodiga.


Resecentrum i Strängnäs har en toppmodern solcellsanläggning och ska vara självförsörjande på fastighetsel. Även på busstorget utanför finns solceller.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Två gånger har Trafikverket mätt kommuninvånarnas inställning till bygget, 2014 och 2016.

– Den första gången var 8 av 10 positiva eller mycket positiva till bygget och 2016 var så många som 9 av 10 positiva eller mycket positiva, säger Maria Mauritzon.

Resecentrum Strängnäs har byggts samtidigt som tågtrafiken har rullat på som vanligt. Det har naturligtvis varit en utmaning för byggarna.

– Från dag ett har vi haft funderingar på hur vi skulle lösa detta främst med tanke på arbetsmiljön, säger Johan Karlsson.

NCC valde att bygga en provisorisk, cirka 45 meter lång stålportal/tunnel över spåret för att göra både arbetsområdet och tågområdet säkert.

– Utanför den kunde vi jobba fritt och när vi höll på med mark och grundläggningsarbetena kunde vi gå över tunneln. Det kändes tryggt att ha portalen som skydd. Det är alltid lite nervöst att jobba intill en högspänningsledning, säger Johan Karlsson.

 

LÄS MER: Trafikplatsen som länkar ihop Göteborg

Arbetsmiljöarbetet har haft hög prioritet genom hela projektet.

Projektet har hela tiden jobbat med riskanalys och arbetsberedning. Alla nya arbetsmoment arbetsbereds och där är arbetsmiljö alltid första punkt, berättar Johan Karlsson och Leif Haagensen.

De tycker att det genomgående har haft ett väldigt välstädat och fint bygge.

– Ibland har vi faktiskt haft svårt att hitta förbättringsområden när vi har gått skyddsrond, och det enda vi har kunnat komma på är att vidmakthålla den höga nivån, säger Johan Karlsson.

Strängnäs resecentrum är en komplex byggnad som går över tågspåren och även har ett underjordiskt garage med plats för drygt 130 bilar, varav 5 stycken handikapplatser nära entré med hiss, samt 50 cykelplatser. Garaget är byggt enligt bronorm, med ett 80 centimeter tjockt valv fyllt med armering, eftersom en bussgata går över det. Byggnaden i sig binder samman stadens olika delar genom att ha utgångar både till höger och vänster och upp mot Långberget.

Johan Karlsson beskriver projektet som att det har haft tre olika faser: Mark och grundläggning och det underjordiska garaget, den komplexa husentreprenaden och finmarkarbetet utanför anläggningen.

– Det har varit massor av olika kompetenser som har varit en utmaning att hålla ihop, säger han.


Jobbade tvärfackligt

Innan teamet bakom Resecentrum Strängnäs etablerade sig på platsen jobbade de tvärfackligt inom projekteringen i vad som kallas NCC Projektstudion.

– Där satt vi tillsammans för att få mer effektiva projekteringsmöten. Vi jobbade i stormöten, sedan i mindre möten i grupper för att sedan samlas i storgrupp igen. Jag upplever det arbetssättet som väldigt effektivt, säger Johan Karlsson.

Att man har suttit vid gemensamt bord har gjort hela processen mindre kantig, tror han.

– Prestigelösheten som har funnits i projektet har varit väldigt bra. Vi har löst saker tillsammans, säger Maria Mauritzon.

Under hela projektet har man jobbat i en 3D-modell. BIM är ett krav som Trafikverket ställer på sina upphandlingar. Utformningen av Resecentrum har förändrats en hel del sedan det ursprungliga arkitektförslaget togs fram i en arkitekttävling.

– Vi blev tveksamma till om konstruktionen av fasaden skulle fungera. Att den sedan blev mer formad som en solfjäder var på grund av att vi ville ha utsikt mot kyrkan – och samtidigt klara av att ha utrymningsvägar vid brand, säger Johan Karlsson.


Foto: Nomi Melin Lundgren


Två entreprenader samtidigt

En annan utmaning som projektet har haft är att Trafikverket – och NCC – har haft två entreprenader i gång samtidigt i området, Resecentrum och arbetet med dubbelspåret.

– När det var som mest intensivt hade vi samverkansmöten varannan vecka mellan de två entreprenaderna och Trafikverket, säger Leif Haagensen.

De båda arbetsområdena har stundtals gått in i varandra.

– Vi jobbar nästan lite tredimensionellt. Det har varit en utmaning att få ihop och vi har fått ge och ta från bägge sidor, säger Johan Karlsson.

I det stora hela har det fungerar bra, tycker både han och Leif Haagensen, men ibland har det haft kostnadseffekter som har hamnat på Trafikverket.


Förlängd tidplan

Under projektets gång har tidplanen förlängts sex veckor. Det blev nödvändigt bland annat på grund av att fasaden är så pass komplex, men också för att det stundtals har varit svårt att få leveranser av material i tid på grund av den heta byggmarknaden.

För att se förbättringspotential i projektet har projektet har använt sig av Byggprocessmätning för alla parter i projektet. Byggprocessmätningen görs av företaget Pri Float på uppdrag av Trafikverket. Det går ut på att alla i projektet får svara på ett antal enkätfrågor där svaret sedan ställs samman och där projektet från en slags gradering.

– Det är en tjänst vi köper in i en del projekt för att sedan kunna göra förbättringar i projektet. I det här fallet har vi har legat över best practice i många delar, säger Leif Haagensen.


Intresse för samverkan

Att projektet har byggt så mycket på samverkan tror de inblandade beror på att det har funnits ett genuint intresse av att jobba så.

– Det är helt enkelt så att vi gillar att jobba i samverkan och att vi har skapat en sådan öppenhet. Vi hade en tydlig målsättning att göra det, säger Johan Karlsson.

Även miljömässigt är Resecentrum i Strängnäs en byggnad i tiden. Huset har en toppmodern solcellsanläggning som ska göra byggnaden självförsörjande på fastighetsel.

– Det är en högvärdig byggnad, trots att den innehåller mycket glas, som uppnår högre nivå än de krav som finns i BBR, säger Johan Karlsson.

Även på busstorget utanför finns det solceller på taket och i garaget finns det laddstolpar för elbil. Solcellerna och laddstolparna är sådant som kommunen har fört in som kravställare.

Från NCC:s sida har man också haft konkreta miljömål för exempelvis avfallshanteringen.

Projektet i sig är också ett sätt att jobba för bättre miljö, menar man i projektorganisationen.

– Målet är ju att nya resecentrum ska stimulera till fler tågresor. Vi hoppas att fler pendlare ska välja tåget, säger Maria Mauritzon.

Det är lätt att ta sig till Resecentrum med alla trafikslag: tåg, bil, buss och cykel och parkeringsplatserna är väl tilltagna.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Tillgänglighet är en annan sak som utmärker Strängnäs Resecentrum. Vid sidan av att byggnaden i sig är tillgänglig för olika trafikslag från flera olika håll så har stort fokus lagts vid exempelvis taktila stråk inne i byggnaden och talad information.

– Huset är väldigt välplanerat som logistisk knutpunkt. Jag tror att det kommer att ha stor betydelse för kommunens attraktivitet. Jämfört med det gamla stationshuset är det som natt och dag. Vi är väldigt glada över att vi har lyckats få in det här landmärket i Strängnäs stad – en modern byggnad för staden att växa i, säger Patrik Wirsenius.

Produktionsbudgeten för kontraktet i projektet är 208 miljoner kronor. Ungefär 30 miljoner kronor är tillkommande arbeten och Byggherrekostnaderna ligger utanför produktionsbudgeten för Resecentrum.

– Vi vet inte exakt var de landar än, säger Leif Haagensen.


LÄS MER: Kulverten samlar alla vitala funktioner

Den 30 oktober var det slutbesiktning på projektet som då fortfarande hade lite utvändiga markarbeten kvar att färdigställa. Ambitionen är att den nya byggnaden ska öppna för resenärerna så snart som möjligt. Den 10 december hålls den officiella invigningen.

Och människorna bakom projektet går vidare med stolthet över vad de har åstadkommit.

– Vi kommer att bära med oss det goda samarbete och det engagemang som har funnits i projektet och vi alla är också väldigt stolt över slutresultatet. Det är ett väldigt fint projekt, säger Johan Karlsson och får medhåll av samtliga parter i projektet.

Strängnäs resecentrum i korthet

Byggherre: Trafikverket.

Byggentreprenör: NCC.

Hyresgäst: Strängnäs kommun.

Byggledare/Byggplatsuppföljare: Trafikverket.

Projektledning: Trafikverket och NCC.

Installationsbyggledare: NCC.

Projekteringsledare: NCC.

Konstruktör: Centerlöf & Holmberg.

Arkitekt: Ettelva Arkitekter.

Konstruktör Mark: EQC group.

VVS-konsult: Bravida.

El-konsult: Bravida/ Elkonsulten i Strängnäs.

Ventilationskonsult: Bravida.

VVS-entreprenör: Bravida.

Ventilationsentreprenör: Bravida.

Elentreprenör: Bravida.

Stomentreprenör: NCC.

Markentreprenör: NCC.

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Ersättningsform: Fast pris.

Entreprenadkostnad exklusive moms: Kontrakt: 209 miljoner kronor.

Totalkostnad för produktion: Cirka 240 miljoner kronor (ej BH kstn.)

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2018. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

Västerås byter ångkraft mot nya plusenergihus

WEBB-TV: Nu nomineras plusenergihusen i kvarteret Neptun till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vasteras-byter-angkraft-mot-nya-plusenergihus-27622

”Rålis” anpassas för att möta skyfall

Nya tankar börjar slå igenom i byggsvängen.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ralis-anpassas-att-mota-skyfall-27606

Startskottet för det nya Kiruna är en kristall

WEBB-TV: Den första byggnaden i Kirunas nya centrum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/startskottet-det-nya-kiruna-ar-en-kristall-27595

Han visualiserar framtiden med ny teknik

Juan Gauthier hade jobbat 15 år i spelbranschen innan han började arbeta för Skanska.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/han-visualiserar-framtiden-med-ny-teknik-27577

Stadskärnorna mår bra enligt rapport

Rapporten visar på ökade omsättningar för verksamheterna i flera städers centrum.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stadskarnorna-mar-bra-enligt-rapport-27573

”Sorgebarnet” blev social och hållbar mönsterkåk

WEBB-TV: Bananhuset i Bergsjön i Göteborg nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sorgebarnet-blev-social-och-hallbar-monsterkak-27568

Innovationer och ekologi går hand i hand i Piteå

WEBB-TV: Lusthusbacken i Piteå nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/innovationer-och-ekologi-gar-hand-i-hand-i-pitea-27529

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Samarbete lyfter Helsingborgsområde

WEBB-TV: Närlunda Östra nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samarbete-lyfter-helsingborgsomrade-27503

Mittpunkt har fått snillrik tätning

WEBB-TV: Tätskiktsbytet på Sergels torg nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/mittpunkt-har-fatt-snillrik-tatning-27482

Massor av massa med industriellt jätteprojekt

WEBB-TV: SCA:s Projekt Helios nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/massor-av-massa-med-industriellt-jatteprojekt-27440