Meny

Het byggmarknad på flera håll i landet

Het byggmarknad på flera håll i landet

Byggmarknaden är het och runtom i landet pågår många projekt. Tidningen Byggindustrin har med hjälp av information från Sverige Byggers databas gjort ett urval av några av de största projekten där det råder full aktivitet just.

Illustration: Adapta Fastigheter

Kongahälla shopping i Kungälv. I Kungälv byggs en galleria med projektnamnet Kongahälla shopping. Det är Adapta Fastigheter som är ägare och byggherre. Huvudentreprenör är Serneke. Markarbetena pågår just nu på tomten som är cirka 40 000 kvadratmeter stor. Gallerian ska rymma 100 butiker och restauranger. Bygglov väntas i början av september, enligt byggherren, som räknar med att allt ska vara klart för öppning våren 2019. Byggkostnaden för gallerian ligger på drygt en miljard kronor. Området för gallerian ligger strax bredvid E6:an och Kungälvs nya resecentrum som också byggs just nu. I området har även byggnationen av 900 lägenheter påbörjats av andra entreprenörer.

 

Illustration: Reflex Arkitekter

ICA:s huvudkontor i Solna. Bygget ligger strax intill Arenastaden med bland annat Mall of Scandinavia och Friends arena i Solna. Byggstart var våren 2016 och allt ska vara klart 2018 då byggnaden ska nå Breeam Excellent. Det blir ett garageplan under mark och grundläggningsförhållandena har enligt entreprenören NCC varit mycket komplicerade. Spontning och jetinjektering är utförd för att kunna schakta och gjuta under grundvattennivån. Källare och källarväggar utförs platsgjutna, därefter stomme i stål och med prefabricerad betong. Fasader utförs prefabricerade i aluminium och glas, så kallad unitized. Projektet omfattar cirka 41 000 kvadratmeter nyproduktion av kontor. ICA har hyrt största delen av fastigheten till sitt huvudkontor men det finns fortfarande ytor kvar för ytterligare hyresgäster. Fabege är byggherre och NCC bygger på totalentreprenad i samverkan. Total produktionskostnad är cirka 900 miljoner kronor. Huvud-arkitekt är Reflex Arkitekter.

 

Illustration: Yara

Salpetersyrafabrik i Köping. En helt ny salpetersyrafabrik ska ersätta den gamla från 1955. I och med det kommer byggherren Yara (tidigare Norsk Hydro) att kunna öka sin produktion av tekniskt nitrat till civila sprängningar, det vill säga till gruvindustrin i främst Sverige. Den nya fabriken ska öka kapaciteten till 685 ton per dygn, vilket är 285 ton mer än i dagens fabrik. Byggstart för totalentreprenaden var i november 2015 då man började med att riva en gammal betongplatta från ett magasin för att ge ny plats i området som ligger strax intill hamnen. 1 000 pålar har slagits ned i marken. Huvudentreprenör är tjeckiska Chemoproject Nitrogen. I slutet av 2016 kommer ett 50 meter högt absorptionstorn i rostfritt stål anlända från Belgien. Tornet väger 280 ton och kommer att transporteras hela vägen per båt. Viktiga andra delar i anläggningen är en reaktor för ammoniakbränning som beställts från Turkiet och en ångturbin med kompressor som tillverkas i Japan. Fabriken kommer att kunna leverera mer överskottsvärme till fjärrvärmenätet i Köping. Redan i dag står den befintliga fabriken för hälften av fjärrvärmen till orten. Hela anläggningen ska vara klar i början av 2018 och projektet har en totalkostnad på 1,7 miljarder kronor. Under hösten 2016 kommer mellan 300 och 400 personer att befinna sig på byggarbetsplatsen.

 

Illustration: Skanska Teknik

Kvarnbacken i Norrköping. Grundläggningen är nu klar i första kvarteret och nu pågår grundläggning i kvarter två. Totalt ska tre kvarter byggas strax intill Motala ström i centrala Norrköping. Elva hus på mellan fem och åtta våningar ska byggas. Prefabmontaget påbörjas i första kvarteret nu i dagarna. Första inflytt blir sommaren 2018 och allt ska vara helt färdigställt hösten 2019. De 392 hyresrätterna har en total bruttoarea på 44 300 kvadratmeter. Projektet är en samverkansentreprenad mellan byggherren LE Lundberg och Skanska. Arkitekt är Skanska Teknik. Projektbudgeten ligger på cirka 800 miljoner kronor.

 

Foto: Trafikverket

Förbifart Stockholm. Längst har projektet kommit i Kungens kurva och Sätra. Där pågår just nu exempelvis vägomläggningar och byggandet av arbetstunnlar och tillfälliga hamnar i Mälaren dit en stor del av sprängmassor ska transporteras iväg med båt. I Vinsta byggs tillfartsvägar ner till huvudtunneln och i Lunda drar arbetet med bland annat arbetstunnlar igång i höst. I Hjulsta pågår fortfarande arkeo-logiska utgrävningar innan den stora cirkulationsplatsen byggs. I Häggvik har tre broar längs E4 breddats och el- och datakommunikationsledningar flyttats. Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna och avlastar Essingeleden. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 kilometer går drygt 18 kilometer i tunnel. Förberedande byggarbeten inleddes 2015 och 2016 började arbetet med de första tunneldelarna i söder. Anläggningen beräknas kunna öppnas för trafik 2026. Trafikverkets prognos för kostnaden ligger på cirka 28 miljarder kronor. Cirka 80 procent av upphandlingarna är klara, de som återstår handlar främst om installationerna, exempelvis belysning, ventilation, skyltning, säkerhet. Dessa upphandlingar påbörjas i höst.

 

Foto: Kari Kohvakka

Henriksdals reningsverk i Nacka. Ombyggnaden av Henriksdals reningsverk ingår i ett större projekt som innebär att en 14 kilometer lång avloppstunnel planeras att byggas under Stockholm. I och med det kan Bromma reningsverk läggas ner. Henriksdals reningsverk byggs istället ut, fördubblar sin kapacitet för att klara av avloppshanteringen från Stockholms befolkning till år 2040. I februari 2016 startade sprängarbetena för att man i ett senare skede ska kunna installera ett nytt reningssteg med membranteknik inne i Henriksdalsberget. Under våren 2016 har en 600 meter lång arbetstunnel sprängts. I september börjar sprängningarna för mer bergutrymme för att få plats med membraninstallation i berget. Lemminkäinen är entreprenör för denna del. Tillståndsprocessen pågår dock fortfarande för avloppstunneln i sin helhet. Byggkostnaden för hela tunneln samt ombyggnationen av Henriksdals reningsverk beräknas till 8,1 miljarder kronor. Om- och tillbyggnaden av endast Henriksdal ligger på cirka 1,5 miljarder kronor.

 

Foto: Borås Energi och Miljö

Sobacken i Borås. Borås Energi och Miljö bygger ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på den befintliga miljöanläggningen Sobacken. Kraftvärmeverket blir en biopanna och avlopps-reningsverket får en rötningsanläggning. Just nu pågår bygget av avloppsreningsverket, personal- och kontrollrumsbyggnad och mottagningsstation för el. Även arbetet med överföringsledningarna har påbörjats. Under hösten 2016 kommer rötningsanläggningen påbörjas på platsen. Under senare delen av 2017 kommer flest entreprenader pågå samtidigt och under senhösten 2018 kommer anläggningarna att driftsättas. Upphandling av panna pågår just nu. Det är White Arkitekter som står för utformningen. Några av entreprenörerna är Veidekke som står för markförberedande arbeten och överföringsledningar, Serneke som har hand om kontroll- och personalbyggnad och ställverk och Veolia för avloppsreningsverket. Total budget för projektet är 3,2 miljarder kronor.

 

Nytt driftområde på Arlanda. Driftområdet på Arlanda flygplats ska flyttas för att en ny pir på terminal 5 ska kunna byggas på platsen. I driftområdet samlas all utrustning för teknisk drift. Det nya driftområdet byggs strax intill och ska bland annat hysa verkstad, garage, parkering och kontor för de verksamheter som sköter driften av Arlandas flygoperativa delar. Projektet omfattar en ombyggnad av 20 000 kvadratmeter, samt uppförande av 13 stycken byggnader med en total yta om 26 000 kvadratmeter. Entreprenadområdets yta uppgår till 125 000 kvadratmeter där omfattande markberedning kommer att ske. Byggtid planeras till dryga två år och med en entreprenadkostnad på cirka 700–800 miljoner kronor. Arbetet har påbörjats och genomförs till största del i en samverkans-entreprenad med JM Entreprenad. Driftområdet är en av många delar i utvecklingsplanen för Arlanda. Totalt under perioden 2014–2043 uppskattas investeringsvolymen för terminalutvecklingen till 13 miljarder kronor.

 

Illustration: HMXW

Bromma flygplats. På Bromma Stockholm Airport byggs nu ny banljusstation och flygplatsljus på hela flygplatsen, ny ankomsthall, nya pirer med tak, nya taxibanor och uppställningsplatser för flygplanen, nya försörjningssystem och teknisk övervakning, bullerisoleringsåtgärder. Den totala investeringen ligger på cirka 1,5 miljarder kronor fram till 2018.

 

Illustration: White Arkitekter

Nya Regionens Hus i Göteborg. Västra Götalandsregionens administrativa verksamheter i Göteborg ska samlas i ett nytt Regionens Hus intill central-stationen i Göteborg. Målet är att effektivisera lokalanvändningen. Regionens hus i Vänersborg ska dock fortsätta att vara Västra Götalandsregionens huvudsäte för politiker och tjänstemän. Nya Regionens Hus i Göteborg består av två sammanhängande delar. Dels det befintliga kulturminnesmärkta före detta Bergslagsbanans stationshus, ”Vita huset”, samt en låghusdel med fem våningar och en höghusdel med 15 våningar. I det nya huset kommer cirka 1 300 medarbetare att arbeta och här kommer även finnas restaurang tillgänglig för allmänheten samt konferensplatser. Projektet omfattar cirka 6 000 kvadratmeter ombyggnad och 22 000 kvadratmeter nybyggnad. Byggstarten var i juni 2016 och sedan dess pågår pålning, spontning, grundläggning med mera. I höst kommer stommen att resas till nyproduktionen. Projektet ska vara färdigställt våren 2019. Skanska är totalentreprenör och jobbar i partnering med beställaren Västfastigheter som är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning. Projektkostnaden uppgår till cirka 800 miljoner kronor.

 

Foto: Ulrika Hammarlund

ESS i Lund. Skanska har tecknat ett samverkansavtal med ESS, European Spallation Source, om att uppföra byggnaderna samt infrastruktur till forskningsanläggningen där sjutton medlemsländer bidrar med kompetens och finansiering. Byggarbeten beräknas pågå från 2014 till 2019, men redan under 2017 börjar Skanska lämna över delar av anläggningen. På byggprojektet kommer som flest cirka 800 personer arbeta samtidigt. Nuläget är att de första mindre ställverksbyggnaderna börjar bli färdiga. I acceleratortunneln som gjutits klar i april i 2016 pågår installationsarbeten samt återfyllnad runt tunnelschakten. I och kring målstationsbyggnaden börjar grundläggningsarbetena bli klara och betongarbeten har startats liksom gjutning av installationsgallerier som gjutning av den totalt 2 meter tjocka bottenplattan för den så kallade monoliten. Under hösten kommer också ESS påbörja sina första installationsarbeten då kryoanläggningens installationer startar. Byggkostnaden ligger enligt Sverige Bygger på cirka 2,5 miljarder kronor. Skanska har för närvarande avtal som omfattar arbeten på 1,9 miljarder kronor.

 

Illustration: Oscar Properties

Norra Tornen i Hagastaden. 322 stycken lägenheter byggs i de två tornen som just nu byggs i Hagastaden på gränsen mellan Solna och Stockholms stad. 182 lägenheter kommer att finnas i kvarteret Innovationen, som är det torn som har byggstartats, och därefter 142 lägenheter i kvarteret Helix. Höjd på tornen är cirka 125 meter respektive 113 meter. Byggstarten av Innovationen var i december 2015 och Helix är planerad att starta den 1 december 2016. Inflyttning är 2018 för Innovationen samt 2019 för Helix. Norra Tornen byggs med så kallade sandwichelement, med helprefabricerad stomme och fasader. Varje element tillverkas på fabrik och adderas därefter till konstruktionen i ett lyft. Varje enhet levereras färdig med samtliga vägglager och funktioner, inklusive fönster. Oscar Properties Bygg bygger på delad entreprenad i egen regi. För stunden håller grundläggningen på att färdigställas, 310 av 330 pålar är nedslagna 5 meter i berget. Därefter kommer bottenplattan att gjutas och under oktober månad påbörjas resningen av stommen. Oscar Properties avböjer att lämna ut uppgifter om projektkostnad. Enligt Sverige Byggers databas uppgår byggkostnaden till 4 miljarder kronor.

Västerås byter ångkraft mot nya plusenergihus

WEBB-TV: Nu nomineras plusenergihusen i kvarteret Neptun till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vasteras-byter-angkraft-mot-nya-plusenergihus-27622

”Rålis” anpassas för att möta skyfall

Nya tankar börjar slå igenom i byggsvängen.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ralis-anpassas-att-mota-skyfall-27606

Startskottet för det nya Kiruna är en kristall

WEBB-TV: Den första byggnaden i Kirunas nya centrum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/startskottet-det-nya-kiruna-ar-en-kristall-27595

Han visualiserar framtiden med ny teknik

Juan Gauthier hade jobbat 15 år i spelbranschen innan han började arbeta för Skanska.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/han-visualiserar-framtiden-med-ny-teknik-27577

Stadskärnorna mår bra enligt rapport

Rapporten visar på ökade omsättningar för verksamheterna i flera städers centrum.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stadskarnorna-mar-bra-enligt-rapport-27573

”Sorgebarnet” blev social och hållbar mönsterkåk

WEBB-TV: Bananhuset i Bergsjön i Göteborg nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sorgebarnet-blev-social-och-hallbar-monsterkak-27568

Innovationer och ekologi går hand i hand i Piteå

WEBB-TV: Lusthusbacken i Piteå nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/innovationer-och-ekologi-gar-hand-i-hand-i-pitea-27529

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Samarbete lyfter Helsingborgsområde

WEBB-TV: Närlunda Östra nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samarbete-lyfter-helsingborgsomrade-27503

Mittpunkt har fått snillrik tätning

WEBB-TV: Tätskiktsbytet på Sergels torg nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/mittpunkt-har-fatt-snillrik-tatning-27482

Massor av massa med industriellt jätteprojekt

WEBB-TV: SCA:s Projekt Helios nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/massor-av-massa-med-industriellt-jatteprojekt-27440