Meny
  • I Norge har arbetet med CCS kommit en bit på vägen. Vid cementfabriken i Brevik finns ett statligt finansierat pilotprojekt som testat olika tekniker för att samla in koldioxiden.
    Foto: Cementa

Cementa välkomnar klimatkrav

Cementa välkomnar klimatkrav

Allt fler pekar ut storskalig lagring av koldioxid, så kallad CCS, som en lösning på cementens koldioxidutsläpp och därmed också avgörande för att byggbranschen ska kunna nå målet om klimatneutralitet till 2045. Men hittills har svenska myndigheter legat lågt i CCS-frågan och nu varnar cementindustrin för att tiden är knapp.

Byggbranschen håller på att växla upp sitt klimatarbete. I samband med det höjs allt fler röster för att bygga mindre med betong och mer med trä. Men om byggbranschen ska bli klimatneutral måste cementindustrin också med på tåget. Även hus med trästomme byggs i dag med en grund av betong. Och den svenska cement- och betongindustrin har gott självförtroende kring sitt klimatarbete.

– Betong är en förutsättning för hållbart samhällsbyggande och det kommer fler och fler byggprojekt med ökade krav på att minska koldioxidutsläppen. Därför kommer det också att ställas större krav på oss och våra produkter. Det ser vi fram emot, säger Stefan Sandelin, utvecklingschef på Cementa.

Cementa, det enda företaget som tillverkar cement i Sverige, har visionen att deras produkter ska ha noll koldioxidutsläpp under sin livscykel redan 2030.

– Det var 2011 som vi tillsammans med vårt norska systerbolag Norcem satt och diskuterade hur framtiden kunde se ut och hur vi skulle anpassa våra material och produkter till dessa krav. Det var då vi landade i nollvisionen, säger Stefan Sandelin.

Läs mer: Branschen behöver en gemensam klimatstrategi.

Cementas nollvision bygger på satsningar inom fem områden: energieffektivisering, biobränslen, nya cementsorter, karbonatisering av betong och storskalig lagring av koldioxid, så kallad CCS. CCS står för Carbon Capture and Storage och är en teknik där koldioxidutsläpp från till exempel en cementfabrik samlas in och lagras i geologiska formationer djupt under markytan eller havsbotten.

Inom de fyra första områdena har Cementa redan kommit långt. Men för att cementa ska nå nollvisionen till 2030 är CCS en absolut nödvändighet. Cirka två tredjedelar av Cementas koldioxidutsläpp är så kallade processutsläpp som uppstår när kalksten hettas upp för att bilda cementens huvudingrediens kalciumoxid. I samband med det bildas koldioxid som biprodukt. Det är alltså utsläpp som inte går att effektivisera eller rationalisera bort.

– Vi i svensk basindustri har varit överens om att CCS behövs i flera år. Vi är beredda att investera men vi måste först veta hur och var de svenska koldioxidutsläppen ska lagras. Det är en fråga som måste lösas på myndighetsnivå. Vår vision för 2030 börjar ligga trångt till, säger Stefan Sandelin.

Betong är en förutsättning för hållbart samhällsbyggande enligt Stefan Sandelin, utvecklingschef på Cementa.
Foto: Tobias Ohlsson

Nollvisionen gäller både svenska Cementa och det norska systerbolaget Norcem. Cementa och det norska systerföretaget har en rad projekt kopplade till sina planer för CCS. Till exempel testar Cementa att använda en del av koldioxiden från sin fabrik i Degerhamn för att odla alger. Att låta algerna binda koldioxiden är ett alternativ till att lagra den under mark. I framtiden skulle den typen av odlade alger kunna användas som djurfoder eller för att tillverka biobränsle.

– Vår nollvision gäller Sverige och Norge, inte hela Heidelberg Cement-koncernen. Men det finns ett stort intresse i andra delar av koncernen. Till exempel testar vi att odla alger även i Turkiet och USA, för att se hur de påverkas av de annorlunda solförhållandena, säger Stefan Sandelin.

I Norge har arbetet med CCS kommit en bit på vägen. Vid cementfabriken i Brevik finns ett statligt finansierat pilotprojekt som testat olika tekniker för att samla in koldioxiden.

– Nu har vi landat i en teknik som vi förespråkar. Norska staten har gått in för att skapa en fullskalig demonstrationsanläggning och vår fabrik i Brevik är en av tre som kan komma i fråga. Vi hoppas ha den Norska anläggningen i drift inom fem år, säger Stefan Sandelin.

Cementa testar att använda en del av koldioxiden från sin fabrik i Degerhamn för att odla alger.
Foto: Cementa

När det gäller CCS i Sverige ser det betydligt mörkare ut.

– Det lär ta minst tio år innan vi kan börja lagra koldioxid i Sverige, säger Stefan Sandelin.

Han får medhåll av Filip Johnsson, professor i energi och miljö på Chalmers, som tidigare i år skrev en rapport om CCS för regeringskansliet.

– Jag önskar att jag hade ett bra svar på när vi kan ha CCS i Sverige. Det krävs en rejäl insats från både stat och näringsliv innan det kan hända. Företagen måste ha bättre förutsättningar innan de kan investera, säger Filip Johnsson.

Han håller med om att CCS är en förutsättning för att Sverige ska nå målet om klimatneutralitet till 2045.

– Den stora utmaningen för Sverige är utsläppen från basindustrin och transportsektorn. För cementindustrin är CCS en nödvändighet. Det är inte bara CCS som behövs för att cementindustrin ska nå målet, men utan CCS är det knappast möjligt, säger han.

Kostnaden hindrar

För några år sedan tog EU tog fram lagstiftning som reglerar storskalig lagring av koldioxid och 2008 satte EU upp målet att det 2015 skulle finnas 10–12 fullskaliga demonstrationsanläggningar inom unionen. I dag finns 10–15 CCS anläggningar i världen men de flesta är mindre demonstrationsanläggningar. Den enda storskaliga anläggningen som finns ligger vid ett kolkraftverk i Kanada. EU har inte en enda. Däremot har det sedan 1996 avskiljts och lagrats en miljon ton koldioxid per år från naturgasutvinning i Nordsjön.

Det stora hindret för CCS menar Filip Johnsson är kostnaden. Beroende på bland annat anläggningsstorlek kostar CCS mellan 500 och 1 000 kronor per ton koldioxid. Dessutom är det svårt att hitta en fungerande affärsmodell eftersom det krävs en stor investering när CCS-anläggningen byggs. Fullskaleanläggningen i Kanada kostade cirka 10 miljarder kronor.

– Det finns ingen drivkraft att investera i CCS eftersom EU:s utsläppsrätter är mycket billigare att släppa ut koldioxid med än det vore att avskilja koldioxiden. Att släppa ut ett ton koldioxid kostar mindre än 100 kronor. Men många företag räknar på sitt fotavtryck i dag och jag tror, eller hoppas, att det kan bli en drivkraft i framtiden. Det företag som först kan erbjuda koldioxidneutrala produkter och tjänster bör vara morgondagens vinnare, säger Filip Johnsson.

Miljörörelsen är kritisk

Stefan Sandelin på Cementa tror att den ekonomiska frågan går att lösa.

– Våra produkter kommer att bli bra mycket dyrare med CCS – de kanske kan handla om en fördubbling – men på hela byggsystemet är det en överkomlig ökning. Omräknat till en nyproducerad bostad handlar det om en kostnadsökning på knappt en procent enligt en studie från Chalmers, säger han.

Ett annat hinder för CCS är den allmänna opinionen. FN:s klimatpanel, Internationella energirådet och OECD är positiva till tekniken men delar av miljörörelsen är djupt kritiska. Kritikerna menar bland annat att CCS är en obeprövad teknik och att det inte går att garantera att koldioxiden inte läcker ut till atmosfären igen. De varnar också för att CCS riskerar att fördröja en nödvändig övergång till förnybara energikällor.

– Viss miljöpåverkan blir det lokalt där man lagrar koldioxiden. Men om man jämför det med digniteten på klimatförändringarna är det försumbart. I Sverige och Norden är det framförallt lagring i Östersjön och Nordsjön som kan komma ifråga vilket gör att den oro som kan fås om lagring planeras under markytan bör utebli, säger Filip Johnsson.

Så ska Cementas produkter bli koldioxidneutrala

Cementas nollvision bygger på satsningar inom fem områden.

Figuren visar hur Cementas koldioxidutsläpp har sjunkit sedan 1990, och hur Cementa hoppas att de ska fortsätta sjunka till 2030.

Energieffektivisering

Cementa har arbetat systematiskt med energieffektivisering i flera årtionden.

– Energieffektiviseringen i våra fabriker har redan kommit långt, säger Stefan Sandelin.

Arbetet fortsätter löpande, till exempel genom att gamla maskiner byts ut till nyare modeller.

Biobränslen

Cementtillverkningen kräver att kalkstenen hettas upp till cirka 1 450 grader. För att minska sin klimatpåverkan arbetar Cementa med att fasa ut fossila bränslen och ersätta dem med biobränslen.

– Cirka 70 procent av bränslet i våra nordiska fabriker är alternativa bränslen och biobränslen. Andelen ökar stadigt, säger Stefan Sandelin.

Nya cementsorter

I dag står processutsläppen, när kalksten hettas upp och bildar cementens huvudingrediens kalciumoxid samt biprodukten koldioxid, för två tredjedelar av cementas koldioxidutsläpp. Ett sätt att minska utsläppen är att skapa nya cementsorter med mindre andel kalciumoxid.

– Vi tar fram alternativa cementsorter, men vi har i dag inget material som kan ersätta kalkstenen i stor skala, säger Stefan Sandelin.

Karbonatisering

Karbonatisering är en långsam kemisk process som sker i ytskiktet på betongkonstruktioner då koldioxid ur luften binds till betongen.

– Här har vi nått ett slags tak. Men vi tittar på möjligheten att öka upptaget ytterligare, till exempel genom att anpassa betongkonstruktionernas dimensionering och genom att krossa betong efter rivning, säger Stefan Sandelin.

CCS

De utsläpp som cementindustrin inte kan rationalisera eller effektivisera bort, bland annat processutsläppen, ska lagras med hjälp av CCS. CCS står för Carbon Capture and Storage och är en teknik där koldioxidutsläpp från till exempel en cementfabrik samlas in och lagras i geologiska formationer djupt under markytan eller havsbotten.

– Industrin har drivit frågan i många år, men myndigheterna i Sverige ligger lågt, säger Stefan Sandelin.

Hon tar rätt information till bygget

Föreläsningen fick Linnéa Lepistö att fastna för BIM.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-tar-ratt-information-till-bygget-27989

”Vi har byggt en helt ny fabrik med rätt förutsättningar"

Lindbäcks bygg nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-har-byggt-en-helt-ny-fabrik-med-ratt-forutsattningar-27996

”Beröm är en viktig del 
i framförallt ledarskapet”

Nordan nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/berom-ar-en-viktig-del-i-framforallt-ledarskapet-27997

”Vi tror på en transparens i bolaget"

El-Björn nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-tror-pa-en-transparens-i-bolaget-27998

”Finalisterna i år är väldigt bra"

Juryn om årets nominerade till Årets Leanbyggare 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/finalisterna-i-ar-ar-valdigt-bra-27999

Hon hjälper branschen till höga nivåer

Annelie Söderlind är spindeln i nätet på Peabs kranföretag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-hjalper-branschen-till-hoga-nivaer-27955

Revolution på gång i USA

IT-entreprenörer på väg att stöpa om byggbranschen
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/revolution-pa-gang-i-usa-27936

Ett dyrköpt kliv i rätt miljöriktning

Volkswagen E-Crafter är en stor skåpbil som enbart drivs med kraften från ett batteri.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ett-dyrkopt-kliv-i-ratt-miljoriktning-27902

Visionär skola utan klassrum och korridorer

WEBB-TV: Skapaskolan i Huddinge nominerad till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/visionar-skola-utan-klassrum-och-korridorer-27901

Hon har 
arbetat sig upp från botten

Från gruvan till samhällsbyggare – i samma företag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-arbetat-sig-upp-fran-botten-27868