Meny

"Nej, Peter Eriksson – bullerreglerna bromsar"

"Nej, Peter Eriksson – bullerreglerna bromsar"

”Genom att motarbeta regelförenklingar och samtidigt försvara en bostadspolitik som hindrar rörlighet och motverkar byggandet bidrar Peter Eriksson (MP) till att öka tudelningen på bostadsmarknaden.” Det skriver Ola Johansson, (C), riksdagens civilutskott.

Tvärs emot vad Bostadsminister Peter Eriksson (MP) säger så är det ett betydande antal bostadstillfällen vi går miste om med de nu gällande bullerriktvärdena från trafik. Alla tillverkare av serietillverkade hus jag talat med på senare tid bekräftar det. Även Sveriges Byggindustrier ser svårigheter med att placera lägenheter på ett sådant sätt att den så kallade tysta sidan, där bullernivåerna uppmätta vid fasad inte någon tid på dygnet får överstiga 55 dBA ekvivalent ljudnivå, uppfyller kraven.

Det må vara som Boverket påstår, att inte speciellt mycket ny mark kommer att tillgängliggöras med annorlunda bullerriktvärden. Däremot blir det ett betydligt bättre utnyttjande av densamma, med ökad möjlighet till förtätning och bostadisering på områden där det tidigare varit en annan markanvändning.

Nödvändigt hålla nere byggpriser

Studentbostadsföretagen vill i ett mail till Centerpartiet och de övriga allianspartierna påpeka att ändrade bullerregler skulle ge möjlighet till fler små lägenheter. Förvisso är inte bullerkraven det största hindret, det är byggkostnader och finansiering. Det finns ändå fog för att påstå att dagens bullerriktvärden driver fram lösningar som inte är optimala, vare sig ur yteffektivitets- eller kostnadssynpunkt.

Detta i ett läge där det är helt nödvändigt att hålla byggpriserna nere genom serietillverkade moduler med så få särkrav som möjligt. Varför ska ett sådant hus som utan svårigheter kan sättas upp perifert inte kunna erbjudas de bostadskonsumenter som hellre vill bo centralt, nära de allmänna kommunikationer som ger ljud ifrån sig?

Därför tar Alliansen initiativ

Alliansregeringen lät i samband med att en samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen skulle träda i kraft, remittera en förordning med bullerriktvärden som generellt ligger 5 dBA högre än de nu gällande. I dag ser vi hur regeringen fördröjer vad det vid minst två tillfällen funnits en riksdagsmajoritet för, nämligen de högre bullerriktvärden som skulle gett fler bostäder.

Därför tar nu Alliansen initiativ till att med ett klubbslag i Riksdagen upphäva den nu gällande förordningen. Regeringen får ett halvår på sig att anpassa bullerriktvärdena till det som skulle behövas för att få fram fler lägenheter med olika storlekar i Linköping, Vårgårda, Knivsta, Falkenberg och Helsingborg där buller hindrar tillkomsten av bostäder. Med det vill vi från Centerpartiet också uppmana regeringen att göra förändringar i lagar och förordningar som på ett bättre sätt än idag jämställer trafikbuller med ljud som uppstår vid verksamheter, hamnar, eller enstaka starter och landningar med militärflyg.

Ökad tudelning

Genom att bromsa regelförenklingar och samtidigt försvara en bostadspolitik som hindrar rörlighet och motverkar byggandet bidrar Peter Eriksson (MP) till att öka tudelningen på bostadsmarknaden, mellan dem som har och dem som inte får tag i en bostad. Det ökar också klyftan mellan de orter i landet där det redan byggs för ekonomiskt starka hushåll och de orter där byggkostnaderna överstiger marknadsvärdet.

 

Högre riktvärden för buller kommer att göra skillnad på många sådana orter, inte minst för alla dem som vill bo där och behöver en bostad.

Nils-Eric Sandberg

En begriplig budget?

Om tågen kör i 320 kilometer i timmen kommer de kanske fram i tid.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/en-begriplig-budget-26484

Hur lite kan vi digitalisera?

Möjligheter och hot när utvecklingen går rasande snabbt.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hur-lite-kan-vi-digitalisera-26482
Erik Kalmaru

Framtidens stad måste vara mer än miljösmart

Har certifieringssystemen blivit för många?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/framtidens-stad-maste-vara-mer-miljosmart-26494
Staffan Åkerlund

Carillions öde är en smärtsam påminnelse

Framgångssagan var ett skickligt kamouflerat ”race to the bottom”.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/carillions-ode-ar-en-smartsam-paminnelse-26481
Fredrik Friblick

Krokodiltårar på Nilens strand

Det är inte alltid som vi hoppas eller önskar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/krokodiltarar-pa-nilens-strand-26442

“Vi vill ha nolltolerans mot sexism och trakasserier”

Lyssna och ta våra berättelser på allvar!
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-vill-ha-nolltolerans-mot-sexism-och-trakasserier-26415
Staffan Åkerlund

Halvfullt eller halvtomt?

Varför har vi fortfarande så renodlade kvinno- och mansyrken?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/halvfullt-eller-halvtomt-26439

Är det du som ska betala andra företags löner?

Ett mer korrekt namn på lagförslaget vore entreprenörsbörda.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/ar-det-du-som-ska-betala-andra-foretags-loner-26452
Torun Nilsson

Vilse i kontorslandskapet

Ett av vår tids ekonomiska mysterier är de senaste tio årens dåliga produktivitet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vilse-i-kontorslandskapet-26395

Läget bestämmer priset på våra nybyggda hus

Sjunkande priser är inte bara en konsekvens av ökat bostadsbyggande, det är själva målet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/laget-bestammer-priset-pa-vara-nybyggda-hus-26384