Meny

"Nej, Peter Eriksson – bullerreglerna bromsar"

"Nej, Peter Eriksson – bullerreglerna bromsar"

”Genom att motarbeta regelförenklingar och samtidigt försvara en bostadspolitik som hindrar rörlighet och motverkar byggandet bidrar Peter Eriksson (MP) till att öka tudelningen på bostadsmarknaden.” Det skriver Ola Johansson, (C), riksdagens civilutskott.

Tvärs emot vad Bostadsminister Peter Eriksson (MP) säger så är det ett betydande antal bostadstillfällen vi går miste om med de nu gällande bullerriktvärdena från trafik. Alla tillverkare av serietillverkade hus jag talat med på senare tid bekräftar det. Även Sveriges Byggindustrier ser svårigheter med att placera lägenheter på ett sådant sätt att den så kallade tysta sidan, där bullernivåerna uppmätta vid fasad inte någon tid på dygnet får överstiga 55 dBA ekvivalent ljudnivå, uppfyller kraven.

Det må vara som Boverket påstår, att inte speciellt mycket ny mark kommer att tillgängliggöras med annorlunda bullerriktvärden. Däremot blir det ett betydligt bättre utnyttjande av densamma, med ökad möjlighet till förtätning och bostadisering på områden där det tidigare varit en annan markanvändning.

Nödvändigt hålla nere byggpriser

Studentbostadsföretagen vill i ett mail till Centerpartiet och de övriga allianspartierna påpeka att ändrade bullerregler skulle ge möjlighet till fler små lägenheter. Förvisso är inte bullerkraven det största hindret, det är byggkostnader och finansiering. Det finns ändå fog för att påstå att dagens bullerriktvärden driver fram lösningar som inte är optimala, vare sig ur yteffektivitets- eller kostnadssynpunkt.

Detta i ett läge där det är helt nödvändigt att hålla byggpriserna nere genom serietillverkade moduler med så få särkrav som möjligt. Varför ska ett sådant hus som utan svårigheter kan sättas upp perifert inte kunna erbjudas de bostadskonsumenter som hellre vill bo centralt, nära de allmänna kommunikationer som ger ljud ifrån sig?

Därför tar Alliansen initiativ

Alliansregeringen lät i samband med att en samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen skulle träda i kraft, remittera en förordning med bullerriktvärden som generellt ligger 5 dBA högre än de nu gällande. I dag ser vi hur regeringen fördröjer vad det vid minst två tillfällen funnits en riksdagsmajoritet för, nämligen de högre bullerriktvärden som skulle gett fler bostäder.

Därför tar nu Alliansen initiativ till att med ett klubbslag i Riksdagen upphäva den nu gällande förordningen. Regeringen får ett halvår på sig att anpassa bullerriktvärdena till det som skulle behövas för att få fram fler lägenheter med olika storlekar i Linköping, Vårgårda, Knivsta, Falkenberg och Helsingborg där buller hindrar tillkomsten av bostäder. Med det vill vi från Centerpartiet också uppmana regeringen att göra förändringar i lagar och förordningar som på ett bättre sätt än idag jämställer trafikbuller med ljud som uppstår vid verksamheter, hamnar, eller enstaka starter och landningar med militärflyg.

Ökad tudelning

Genom att bromsa regelförenklingar och samtidigt försvara en bostadspolitik som hindrar rörlighet och motverkar byggandet bidrar Peter Eriksson (MP) till att öka tudelningen på bostadsmarknaden, mellan dem som har och dem som inte får tag i en bostad. Det ökar också klyftan mellan de orter i landet där det redan byggs för ekonomiskt starka hushåll och de orter där byggkostnaderna överstiger marknadsvärdet.

 

Högre riktvärden för buller kommer att göra skillnad på många sådana orter, inte minst för alla dem som vill bo där och behöver en bostad.

Nils-Eric Sandberg

Om lagligt och olagligt

Exakt vad som är lagligt ska framgå av lagtexten.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/om-lagligt-och-olagligt-26098

Planering för effektivt resursnyttjande

Om produktiviteten ska förbättras måste planeringen förbättras.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/planering-effektivt-resursnyttjande-26092
Staffan Åkerlund

Ska det bli skottpengar på 56 000 företagare?

Bekämpning av F-skattare ett hot mot byggkonjunkturen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ska-det-bli-skottpengar-pa-56-000-foretagare-26097
Nils-Eric Sandberg

Låna eller spara till huset

Enda utvägen om staten vill få upp bostadsbyggandet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lana-eller-spara-till-huset-26060

Varför vill regeringen införa springnotor i byggbranschen?

Lag om entreprenörsansvar gynnar de som fuskar.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/varfor-vill-regeringen-infora-springnotor-i-byggbranschen-26085
Staffan Åkerlund

Någon vill göra det extra tufft för Urban

Kurera alla tendenser till lånehysteri genom att främja konkurrens mellan boendeformerna.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/nagon-vill-gora-det-extra-tufft-urban-26059

Betong är brandsäkert och minskar skaderisker

Det säger sig självt att kan man förhindra att en brand sprider sig så ökar säkerheten.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/betong-ar-brandsakert-och-minskar-skaderisker-26053
Torun Nilsson

Trump har den perfekta mixen

Kanske är Trumps presidentskap inte den tillfällighet de flesta hoppas på.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/trump-har-den-perfekta-mixen-26023
Staffan Åkerlund

Psykologin betyder mycket för konjunkturen

Vad har potential att utlösa ett skred av sensationella rubriker? Det börjar på b ...
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/psykologin-betyder-mycket-konjunkturen-26022
Erik Kalmaru

BBR lämnar allt för mycket utrymme för tolkning

Oerhört viktigt att expertkommitténs arbete resulterar i rejäla förbättringar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/bbr-lamnar-allt-mycket-utrymme-tolkning-26025