Meny

”Låt kommuner få ställa egna energikrav”

”Låt kommuner få ställa egna energikrav”

Helena Westholm, arkitekt på Efem arkitektkontor i Göteborg svarar på Sveriges Byggindustriers inlägg i Göteborgsposten och i Byggindustrin 3/2013 om Byggkravsutredningens förslag om att ta bort kommunernas rätt att ställa hårdare energikrav än de som ställs nationellt i Boverkets byggregler.

En statlig utredning, ”Byggkravsutredningen”, vill kväva möjligheten för ambitiösa kommuner som Göteborg att skynda på mot ett hållbart samhälle och snabbare än staten möta upp mot EU:s krav på energieffektivisering. Sveriges Byggindustrier hejar på förslaget som lades fram i december 2012 och som innebär stopp för kommuner att ställa energikrav som går längre än de nationella byggreglerna vid försäljning av kommunal mark. (GP 17/1)

EU manar i olika direktiv på medlemsländerna att se till att energianvändning blir nära noll i såväl nya byggnader som vid ombyggnad. Därför skärps de svenska byggreglerna efterhand. Trots det är det ett stort glapp mellan nu gällande regler och vad som är möjligt. Runt om i Sverige byggs bostäder, förskolor med mera som drar hälften så mycket energi som vad de statliga byggreglerna tillåter.

Jag anser att det är oerhört viktigt att dessa lågenergihus kommer till stånd och att man slår hål på myten om att det är krångligt och dyrt att bygga energisnålt. (Att bygga en villa med passivhusteknik lönar sig redan första året, om man lånar till extrakostnaden med 5 procents ränta.) Dessa lågenergihus driver utvecklingen framåt och visar att de statliga reglerna kan skärpas ytterligare.

Sveriges Byggindustrier skriver att energianvändningen i vårt byggnadsbestånd inte är ett klimatproblem. Jag håller inte med. Mer än hälften av alla småhus värms med elvärme och värmepumpar. När det är som kallast ute köper Sverige el från kol-kondensverk utomlands. Om man kan minska elbehovet i byggnaderna krävs färre kärnkraftverk och vindkraftsparker. Sveriges Byggindustrier skriver också att det ger bättre effekt att satsa på energibesparing i befintliga bostäder än i nya. Varför inte göra både och, vilket är vad EU kräver.

Jag anser att kommunerna ska få fortsätta att ställa egna energikrav på byggnader. Göteborgs kommuns program ”Miljöanpassat byggande” är ett utmärkt exempel som får byggherrar och byggare att höja ribban inom energi- och miljöområdet när de bygger på kommunens mark. Sådant driver på utvecklingen. Jag är emot byggkravsutredningens förslag.
Staffan Åkerlund

"Du överklagar alltid detaljplaner förgäves"

Staffan Åkerlund tar fasta på slutsatserna i ett examensarbete från KTH.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/du-overklagar-alltid-detaljplaner-forgaves-23757

"Med fler småhus nås målen - men det räcker inte"

Ulf Perbo, statssekreterare under Stefan Attefall i Alliansregeringen, går i debatt.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/med-fler-smahus-nas-malen-men-det-racker-inte-23745
Torun Nilsson

"Synen på vinst kväver utvecklingen"

Torun Nilsson skriver om "själva motsatsen till modern tjänsteindustri".
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/synen-pa-vinst-kvaver-utvecklingen-23713

”Så blir bygg en positiv klimatfaktor”

Det behövs fler positiva klimatvänliga exempel, tycker Tom Ivarsson på Derbigum.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sa-blir-bygg-en-positiv-klimatfaktor-23711
Staffan Åkerlund

"Bara tjejer kan göra byggyrken attraktiva"

Byggsektorn måste visa att den är en framtidsbransch, skriver Staffan Åkerlund.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/bara-tjejer-kan-gora-byggyrken-attraktiva-23705

“Bostadskrisen är ett marknadsmisslyckande”

Ola Johansson (C) välkomnar den Socialdemokratiska ekonomklubbens artikel på DN-Debatt.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadskrisen-ar-ett-marknadsmisslyckande-23701
Pernilla Ström

”Det är stjärten som får stryk”

Pernilla Ström skriver om politisk korruption.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/det-ar-stjarten-som-far-stryk-23680

”Det finns en dold kapacitet i byggbranschen”

Större markanvisningar ger effektivare produktion, skriver Adam Cocozza.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/det-finns-en-dold-kapacitet-i-byggbranschen-23675
Staffan Åkerlund

"Nya bostadssamtal nu!"

Dagens bostadsproblem är smygande i sina destruktiva, effekter varnar Staffan Åkerlund.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/nya-bostadssamtal-nu-23666

"Det är vårt ansvar att säkra kompetensförsörjningen"

Företrädare för fastighetsbranschen vill ta ansvar för att ge unga arbetslivserfarenhet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/det-ar-vart-ansvar-att-sakra-kompetensforsorjningen-23646