Meny

Krafttag mot vibrationsskador

Krafttag mot vibrationsskador

Det behövs mer kunskap om arbetsmoment och verktyg som kan orsaka vibrationsskador. Enkäter och undersökningar på arbetsplatserna, så som Byggnads har föreslagit, bör genomföras av arbetsgivarna, menar Berndt Jonsson, nationell samordnare för En Säker Arbetsplats.

Sverige är i dag ledande i världen när det gäller arbetsmiljö och säkerhet inom bygg-och anläggningsbranschen. Antalet olyckor har halverats sedan 60-talet. De senaste åren har våra medlemsföretag gjort oerhört mycket för att utveckla och göra förbättringar i syfte att skapa en säkrare bransch och en bättre arbetsmiljö.

Vibrationsskador kan ge allvarliga och livslånga skador – därför behövs mer kunskap och fler åtgärder. Vi kan inte acceptera att skadorna inom detta område fortsätter på samma nivå som tidigare. Det behövs en teknisk utveckling som innebär att maskiner utvecklas och förbättras. Här har maskintillverkarna en viktig roll.


Viktigt med forskning

Forskning är jätteviktigt. För snart två år sedan deltog Sveriges Byggindustrier tillsammans med Byggnads i Västerbotten i ett forskningsprojekt under ledning av Yrkesmedicin i Umeå. Under ett helt år gjordes mätningar på vibrationer. Vi kan bl.a. notera att det är väldigt individuellt hur vi påverkas av vibrationer, att exempelvis arbete i kyla kan ha stor betydelse för graden av skada. Arbete i olika material medför olika typer av vibrationer, vilket förstås också har en påverkan. Men det kanske allvarliga – och som kommit fram i detta forskningsprojekt – är att flertalet maskiner vibrerar mer än vad tillverkarna anger.

När vi arbetsmiljörådgivare träffar medlemsföretagen lyfts detta område speciellt. På Nordbygg och Säkerhetsdagen 2018 kommer vi att fokusera särskilt på risker med handhållna verktyg, där just vibrationer är en viktig del.

Från Sveriges Byggindustriers sida tror vi att samverkan mellan alla parter på arbetsplatsen är det viktigaste för att minska vibrationsskadorna. Men den som har huvudansvaret för arbetsmiljön (arbetsgivaren) ska vara den som genomför och ansvarar för uppföljningar, utvärderingar av enkäter och eventuella åtgärder. På en byggarbetsplats är det byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U) som på uppdrag av arbetsgivaren har ansvaret för skyddsronderna (så säger lagen).


Skyddsombuden viktig resurs

Skyddsombuden är en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet och ska självklart ges förutsättningar att vara delaktiga. Men eftersom arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, är det inte bra att arbetstagarorganisationen tar ensidiga initiativ som saknar samordning med det övriga arbetsmiljöarbetet i företaget.

Protokoll som ska användas vid skyddsronder ska utformas professionellt. Eventuella enkäter för att undersöka ett visst område ska även de hanteras professionellt och undersökningen ska genomföras korrekt. Den som ansvarar för arbetsmiljöarbetet måste vara bekant med och kunna stå för de underlag som används. Risken för missförstånd, förvirring och värsta fall felaktiga åtgärder är annars stor.


Samverkan nödvändig

Samverkan ute på arbetsplatserna är nödvändig för att skapa och upprätthålla en bra arbetsmiljö. Utan respekt för våra respektive roller och ansvar på en arbetsplats kan förvirring och motsättningar skapas, som i sin tur kan leda till psykosociala arbetsmiljöproblem. Arbetsgivarens ansvar och krav på samverkan är grundläggande i arbetsmiljölagstiftningen. Sveriges Byggindustrier välkomnar förslag från Byggnads på enkäter och undersökningar som vi kan göra tillsammans, men det är sist och slutligen arbetsgivarens ansvar att genomföra dem. Ett annat förhållningssätt riskerar i värsta fall riskerar att försvåra arbetsmiljöarbetet.

Nils-Eric Sandberg

En begriplig budget?

Om tågen kör i 320 kilometer i timmen kommer de kanske fram i tid.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/en-begriplig-budget-26484

Hur lite kan vi digitalisera?

Möjligheter och hot när utvecklingen går rasande snabbt.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hur-lite-kan-vi-digitalisera-26482
Erik Kalmaru

Framtidens stad måste vara mer än miljösmart

Har certifieringssystemen blivit för många?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/framtidens-stad-maste-vara-mer-miljosmart-26494
Staffan Åkerlund

Carillions öde är en smärtsam påminnelse

Framgångssagan var ett skickligt kamouflerat ”race to the bottom”.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/carillions-ode-ar-en-smartsam-paminnelse-26481
Fredrik Friblick

Krokodiltårar på Nilens strand

Det är inte alltid som vi hoppas eller önskar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/krokodiltarar-pa-nilens-strand-26442

“Vi vill ha nolltolerans mot sexism och trakasserier”

Lyssna och ta våra berättelser på allvar!
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-vill-ha-nolltolerans-mot-sexism-och-trakasserier-26415
Staffan Åkerlund

Halvfullt eller halvtomt?

Varför har vi fortfarande så renodlade kvinno- och mansyrken?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/halvfullt-eller-halvtomt-26439

Är det du som ska betala andra företags löner?

Ett mer korrekt namn på lagförslaget vore entreprenörsbörda.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/ar-det-du-som-ska-betala-andra-foretags-loner-26452
Torun Nilsson

Vilse i kontorslandskapet

Ett av vår tids ekonomiska mysterier är de senaste tio årens dåliga produktivitet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vilse-i-kontorslandskapet-26395

Läget bestämmer priset på våra nybyggda hus

Sjunkande priser är inte bara en konsekvens av ökat bostadsbyggande, det är själva målet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/laget-bestammer-priset-pa-vara-nybyggda-hus-26384