Meny

En strategi i tiden – för framtiden

En strategi i tiden – för framtiden

Under veckan har regeringens inriktning för träbyggande debatterats. Några som är positiva till strategin är Sveriges Träbyggnadskansli, som samtidigt menar det framgår att strategin inte främst handlar om valet av ett specifikt material, utan om hållbarhet.

I veckan lanserades regeringens strategi för ett ökat träbyggande. Med bred insikt och djup förståelse lyfts träbyggandet fram som en självklar del i det vi alla strävar efter och vill: att bygga fler bostäder på rätt sätt, möta klimatutmaningarna nu, forma våra urbana livsmiljöer, stärka svensk export och skapa tillväxt i såväl stad som land. Träbyggnadsindustrin välkomnar strategin och står rustad för att möta den politiska ambitionen, och den stadigt ökande efterfrågan på byggande i trä.

När bostadsminister Peter Eriksson presenterade regeringens strategi för ett ökat träbyggande så gjordes det med avstamp i bostadspolitiska mål. Men det gjordes också i relation till de globala klimatmålen i Agenda 2030, med blicken fäst på vår gemensamma resa mot världens första fossilfria välfärdsland, samt med höga ambitioner för en ny träarkitektur i sikte.

 

Träbyggande – mycket mer än miljö och klimat

Självklart står miljö och klimat högt på agendan, men träbyggande handlar om så mycket mer. Den insikten och förståelsen finns. Den ligger till grund för en bred strategi som inte bara kan förändra den totala byggindustrins stora klimatpåverkan, utan också förändra hela sättet på vilket vi bygger, bygger på, utvecklar och förtätar våra städer. Det handlar om innovativa processer, resursperspektiv och effektivitet. Det vi ser nu är inget nytt alternativ som växer fram. Det vi ser är ett paradigmskifte inom svensk byggindustri. Ett nytt sätt och en ny tid.

 

Hög kunskapsnivå hos politiker – utveckling inom industrin

Vi gläds åt att regeringen, som så många andra partier, visar på en hög kunskapsnivå när det gäller modernt träbyggande. Det innefattar inte minst en förståelse för vad som möjliggör en fortsatt utveckling för industrin, en utveckling som är nödvändig för att kunna möta såväl regeringens politik som marknadens, städernas och hela landets ökande efterfrågan på exempelvis bostäder, byggnader och broar i trä.

 

Människan som utgångspunkt – samarbeten som nyckel

Mittpunkten och utgångspunkten för politiken är människan, men lösningen för Sveriges samtidiga bostads- och klimatutmaningar är en modern träbyggnadsindustri som ständigt växlar upp och levererar allt fler konstruktioner och nya produkter. Innovationstakten är hög, investeringarna stora och nära samarbeten mellan industrin och andra aktörer blir allt fler; exempelvis med en ständigt närvarande akademi och en nyfiken arkitektkår som vill jobba industriellt i trä, men också med medvetna beställare med hög kunskapsnivå. Alla har väldigt viktiga roller att spela för den utvecklig vi nu ser, och som politiken bekräftar.

 

Hållbarheten viktigast – inte materialet

Vad vi mer kan se i regeringens nya strategi är att träbyggande inte främst handlar om valet av ett specifikt material, utan om hållbarhet, där träets fördelar och styrkor helt enkelt blir uppenbara och självklara. Träbyggandets betydelse i omställningen till en mer hållbar framtid, där klimat och urbana livsmiljöer med kvalitet står i fokus, är svår att ifrågasätta.

 

En bred strategi – förankrad över partigränser

Vid sidan av regeringens arbete för trä finns ytterligare en förklaringsvariabel till den ökade efterfrågan. Träbyggandet är inte en ideologisk symbol utan en brett förankrad strategi hos alla etablerade partier; för att möta våra breda samhällsutmaningar med klimat, tillväxt och urbanisering. Det här är inte en trend. Det är en naturlig utveckling till någonting modernt och effektivt. Det är en möjlighet, eller snarare i en grundförutsättning, i mitten av ett grönt skifte.

 

Vi klappar oss inte på axeln – vi driver utvecklingen

Men på samma sätt som klimatet inte står stilla kan inte vi heller klappa oss själva på axeln för mycket. Vi som industri måste fortsätta skapa nya innovationer och mervärden för människa och miljö. Vi måste driva på de positiva initiativ som finns och säkerställa att reglerna för hur vi bygger också följer med i utvecklingen. Exempelvis att livscykelanalyser blir ett reellt verktyg i kommunala planbeslut. Det skapar inte bara incitament för beställare att upphandla enhetligt och klimatadekvat, det ger också oss som träbyggnadsindustri en motivation att göra ännu mer, göra det bättre och göra det för allt fler. Vi gör det i enlighet med en ny strategi som ligger helt rätt i tiden, men vi gör det främst för framtiden.

Träbyggandet möter upp

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/trabyggandet-moter-upp-27024

Inte behöver vi en träbyggnadsstrategi

Ingen har hittills lanserat vare sig en rågmjölsstrategi eller en linnestrategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inte-behover-vi-en-trabyggnadsstrategi-27023

Om rätt är rätt, fel är fel och möjligheten är nu – varför bygger vi då inte (klimat)smart?

Sveriges bostadsmarknad börjar likna ett pyramidspel.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/om-ratt-ar-ratt-fel-ar-fel-och-mojligheten-ar-nu-varfor-bygger-vi-da-inte-klimatsmart

Svar till Roger Andersson

Byggindustrins chefredaktör Staffan Åkerlund svarar om "okritisk" trähusrapportering.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/svar-till-roger-andersson-27006

Okritisk journalistik i samhällsbyggnadsbranschen

Roger Andersson, Tidskriften Betong, utmanar Byggindustrin.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/okritisk-journalistik-i-samhallsbyggnadsbranschen-26987

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digital-tvilling-kan-spegla-bade-funktion-och-produkt-26961
Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

Ge Skåne namnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-skane-namnet-ostdanmark-26960

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/partierna-oppnar-en-social-bostadspolitik-26956

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941
Erik Kalmaru

”Kan beställaren bli byggbranschens biltillverkare?”

Hur blir man en föredömlig beställare och byggherre?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/kan-bestallaren-bli-byggbranschens-biltillverkare-26939